Click here to go to the main page

Gorinchem (ZH)
Town and municipality in the east of Zuid-Holland, bordering on Gelderland and Noord-Brabant. THe history of the town goes back to ca. the year 1000, when a small settlement of fidhers and farmers emerged. By the 13th century the settlement became property of the lords of Arkel and in the 14th century was given city rights. In 1417 it was annexed by the county of Holland. The center of the town has many historic buildings.

Stad en gemeente in het oosten van Zuid-Holland, grenzend aan Gelderland en Noord-Brabant. De geschiedenis van de stad gaat terug tot rond het jaar 1000, toen een kleine nederzetting van vissers en boeren ontstond. Rond de 13de eeuw werd de nederzetting eigendom van de heren van Arkel en in de 14e eeuw kreeg de plaats stadsrechten. In 1417 werd de stad deel van het graafschap Holland. Het centrum van de stad heeft veel historische gebouwen.
 

 

One of the oldest buildings in Gorinchem is the former Heilige Geest- or Sint Nicolaaskapel ('Chapel of the Holy Spirit' or 'Chapel of Saint Nicholas' respectively). At least, the tower is, as this is the only surviving part of the chapel which was build around the year 1300 and demolished in 1835. After that year a new church was built at the location of the chapel.

Location: Arkelstraat 28

Een van de oudste gebouwen in Gorinchem is de voormalige Heilige Geest- of Sint Nicolaaskapel Tenminste, de toren, want dit is het enige overgebleven deel van de kapel uit ca. 1300 die in 1835 werd gesloopt. Na dat jaar werd een nieuwe kerk op de plaats van de kapel gebouwd.

Locatie: Arkelstraat 28

 

 

 

The Grote Kerk is a peculiar combination of a Gothic medieval tower and a 19th century church in Eclectic style, designed by architects Warnsinck and Godefroy. Location: Groenmarkt 7

De Grote Kerk is een eigenaardige combinatie van een gotische middeleeuwse toren en een 19e eeuwse kerk in eclectische stijl, ontworpen door de architecten Wansink en Godefroy.

Locatie: Groenmarkt 7

 

 

This picture perfectly demonstrates the meaning of the word "Schuilkerk" ("hidden church"). This gate once led to such a clandestine Roman Catholic building, later Old-Catholic, which in 1816 became a Lutheran church.

Location: Langendijk 72

Deze foto illustreert duidelijk de betekenis van het woord "Schuilkerk". Deze poort eidde eens tot zo'n clandestiene katholieke kerk, later Oud-Katholiek, die in 1816 een Lutherse kerk werd.

Locatie: Langendijk 72

 

 

 

The former catholic Martelaren van Gorcum has been turned into apartments, but at least its neo-Classical facade has been saved. The original building dated from 1838 and was designed by J. van Nunen. The church was dedicated to the martyrs of Gorcum, a group of 19 monks from Gorinchem who were tortured and murdered because of their faith by protestant pirates in 1567.

Location: Haarstraat 23

De voormalige katholieke Martelaren van Gorcum is omgebouwd tot appartementen, maar in ieder geval is de neoclassicistische voorgevel behouden. Het oorspronkelijke gebouw dateerde uit 1838 en werd ontworpen door J. van Nunen. De kerk was gewijd aan de Martelaren van Gorcum, een groep van 19 monniken uit Gorinchem die in 1567 vanwege hun geloof waren gemarteld en vermoord door protestantse piraten.

Locatie: Haarstraat 23

 

 

 

The (Geref.) Rehobothkerk is a protestant church in Rationalist style, designed by architect Tjeerd Kuipers and built in 1908.

Location: Driekoningenstraat 2

De (Geref.) Rehobothkerk is een protestantse kerk in rationalistische stijl, ontworpen door architect Tjeerd Kuipers en gebouwd in 1908.

Locatie: Driekoningenstraat 2

 
Back to the Province of Zuid-Holland