Click here to go to the main page
Barneveld municipality / Gemeente Barneveld (G)

Barneveld is a town and a municipality in the Veluwe region of the province of  Gelderland. Part of the municipality are several villages, including Garderen and Kootwijk. The municipality has a predominantly protestant population, divided over several mostly Calvinist denominations.

Barneveld is een stad en een gemeente in de Veluwe in de provincie Gelderland. Deel van de gemeente zijn diverse dorpjes, waaronder Garderen en Kootwijk. De gemeente heeft een overwegend protestantse bevolking, verdeeld over een aantal voornamelijk calvinistische gezindtes.

 
Barneveld

 

The reformed church is a 14th-century Gothic church which in the 15th century was transformed into a hall-church. The lower parts of the tower date from the 14th century and have Romanesque details, while the upper parts date from the 15th century and are in a more Gothic style.

Location: Langstraat 14

De hervormde kerk is een 14e-eeuwse gotische kerk die in de 15e eeuw werd verbouwd tot een hallenkerk. De lagere delen van de toren dateren uit de 14e eeuw en hebben romaanse details, terwijl de bovenste delen uit de 15e eeuw dateren en in een meer gotische stijl zijn.

Locatie: Langstraat 14

 

 

 

The catholic St. Catharina is a small Neo-Gothic church, designed by C.A. Hardeman and built in 1929 to replace an even smaller church designed by A. Tepe and built in 1898. The tower of Tepe's church was incorporated.

Location: Langstraat 36

De katholieke St. Catharina is een kleine neogotische kerk, ontworpen door C.A. Hardeman en gebouwd in 1929 ter vervanging van een nog kleinere kerk uit 1898, ontworpen door A. Tepe  De toren van Tepe's kerk werd behouden.

Locatie: Langstraat 36

 

 
Kootwijk

 

The reformed church of Kootwijk is a peculiar building from the 16th century, with a short but sturdy tower. Despite the period in which it was build, it got most of its "Gothic" looks with a restoration in the 1930's.

Location: De Brink 1

De hervormde kerk van Kootwijk is een merkwaardig gebouw uit de 16e eeuw, met een korte maar massieve toren. Ondanks de periode waarin hde kerk gebouwd werd, dateert de "gotische" stijl grotendeels van een restauratie in de jaren 1930. 

Locatie: De Brink 1

 

 
Garderen

 

Garderen's reformed church has a 14th-century Romanesque tower and an early Neo-Gothic nave from 1859, replacing the medieval nave.

Location: Mazenhofstraat 4

De hervormde kerk heeft een 14de-eeuwse romaanse toren en een vroeg Neo-Gotisch schip uit 1859, gebouwd ter vervanging van het middeleeuwse schip. Locatie: Mazenhofstraat 4 

 

 

Back to the Province of Gelderland