Click here to go to the main page
Oosterbeek (G)

Village at the southern rim of the Veluwe near Arnhem. First settlement dates from the early Middle Ages, with a small village and a church near the river Rhine. Later the village expanded and the centre moved to the north. In September 1944, during the Battle of Arnhem, Oosterbeek was greatly damaged.

Dorp aan de zuidelijke rand van de Veluwe vlakbij Arnhem. De eerste bewoning dateert uit de vroege Middeleeuwen, toen een klein dorp met een kerk ontstond in de buurt van de Rijn. Later breidde het dorp uit en verplaatste het centrum naar het noorden. In september 1944, tijdens de Slag om Arnhem, werd Oosterbeek zwaar beschadigd.

 

The old reformed church is now at the edge of the village. It is one of the oldest in the country, dating from the 10th century. After World War Two the heavily damaged church was restored to its original Romanesque style.

Location: Benedendorpsweg 134

De oude hervormde kerk is nu aan de rand van het dorp. Het is een van de oudste in het land, dateert uit de 10e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog de ​​zwaar beschadigde kerk werd hersteld in zijn oorspronkelijke romaanse stijl. 

Locatie: Benedendorpsweg 134

 

Another church that was damaged in the war is the catholic St. Bernulphus. This church was designed by A. Tepe and built in 1884-1885. The upper half of the tower was completely destroyed in September 1944 and not rebuilt.

Location: Utrechtseweg 129

Een andere kerk die werd beschadigd in de oorlog is de katholieke St. Bernulphus. Deze kerk werd ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1884-1885. De bovenste helft van de toren werd volledig verwoest in september 1944 en niet herbouwd. 

Locatie: Utrechtseweg 129


 

 

  

The Remonstrant church dates from 1906 and was designed by J. van Burk who used white bricks and countless details in Jugendstil-style.

Location: Wilhelminastraat 10

De remonstrantse kerk dateert uit 1906 en is ontworpen door J. van Burk, die witte stenen gebruikte en talloze details in Jugendstil-stijl toepaste. 

Locatie: Wilhelminastraat 10

 

 

The Gereformeerde Vredebergkerk is a church in Traditionalistic style from 1950, designed by W. and W.H. Verschoor.

Location: Van Toulon van der Koogweg 3

De Gereformeerde Vredebergkerk is een kerk in traditionalistische stijl uit 1950, ontworpen door W. en W.H. Verschoor. 

Locatie: Van Toulon van der Koogweg 3


 
Back to the Province of Gelderland