Click here to go to the main page

Wijchen municipality / Gemeente Wijchen(G)


Wijchen is a municipality covering an area west and south-west of Nijmegen. It's named after its largest village, which is also its administrative center. Part of the municipality are also the villages Alverna, Balgoij, Bergharen, Hernen, Leur and Niftrik and the small town Batenburg. This page shows some of the churches in the municipality and is not complete.

Wijchen is een gemeente die een deel van het gebied ten westen van Nijmegen beslaat en is genoemd naar de grootste kern en hoofdplaats. Tot de gemeente behoren tevens de dorpen Alverna, Balgoij, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik en het stadje Batenburg. Deze pagina toont een deel van de kerken in de gemeente en is niet compleet.
 
Wijchen
 

The St. Antonius Abt is a three-aisled hall-church in neo-Classical style, built in 1853-1854 after a design by G. Gradussen. Although it's hard to see, the tower is much older; the lower part dates from the 12th century, the upper part from the 15th.

Location: Oosterweg 2

De St. Antonius Abt is een driebeukige hallenkerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1853-1854 naar een ontwerp van G. Gradussen. Hoewel dit van buiten niet te zien is, is de toren is veel ouder; het onderste deel dateert uit de 12e eeuw, het bovenste deel uit de 15de eeuw.

Locatie: Oosterweg 2

 
The St. Paschalis Baylon in the Woezik neighbourhood was built as a temporary church just before the Second World War and had been designed in Traditionalist style by H.C. van de Leur. In 1946, when it had been decided not to replace it, the same architect enlarged the church. The modern tower was built in 2005.

Location: Woeziksestraat 324

De St. Paschalis Baylon in de buurt Woezik werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd als een noodkerk en werd in traditionalistische stijl ontworpen door H.C. van de Leur. In 1946, toen besloten was de kerk niet te vervangen, werd zij door dezelfde architect vergroot. De moderne toren werd gebouwd in 2005.

Locatie: Woeziksestraat 324

 

 
LeurThe Reformed church consists of a tower from the 13th and 14th centuries, a nave from the 14th century and a higher choir built in ca. 1500. The arches in the wall of the nave are traces of a side-aisle, which was demolished in the 17th century.

Location: Van Balverenlaan 4

De Hervormde kerk bestaat uit een toren uit de 13e en 14e eeuw, een schip uit de 14e eeuw en een hoger koor uit ca. 1500. De bogen in de wand van het schip zijn sporen van een zijbeuk die in de 17e eeuw werd afgebroken.

Locatie: Van Balverenlaan 4
 
Hernen

 

The St. Judocus is one of only five churches designed by P.Th. Stornebrink and is in neo-Romanesque style. It was built in 1891-1892.

Location: Dorpsstraat 35

De St. Judocus is een van slechts vijf kerken die zijn ontworpen door P.Th. Stornebrink en is in neoromaanse stijl. Zij werd gebouwd in 1891-1892.

Locatie: Dorpsstraat 35

 
Bergharen


The Reformed church was built in the 15th century, incorporating a tower from the 14th century which itself contains a part of a Romanesque church from the 12th century. The choir was demolished in 1826.

Location: Veldsestraat 16

De Hervormde kerk werd gebouwd in de 15e eeuw bij een toren uit de 14e eeuw die zelf delen bevat van een romaanse kerk uit de 12e eeuw. Het koor werd afgebroken in 1826.

Locatie: Veldsestraat 16

 

 


The big and tall St. Anna shows that Bergharen is historically a mostly catholic village. The neo-Gothic church dates from 1892-1893 and was designed by C. Franssen.

Location: Dorpsstraat 48

De grote St. Anna laat zien dat Bergharen van oudsher een overwegend katholieke dorp is. De neogotische kerk dateert uit 1893 en is ontworpen door C. Franssen.

Locatie: Dorpsstraat 48

 

Balgoij
 
The Old tower of Balgoij dates from the 15th and 16th centuries and is all that remains of the former church, which was demolished in 1914.
 
Location: Torenstraat 22

De Oude toren van Balgoij dateert uit de 15e en 16e eeuw en is alles wat resteert van de voormalige kerk die in 1914 werd afgebroken.

Locatie: Torenstraat 22

 

 


In 1912-1914 a new church, the current St. Johannes de Doper, was built at the other end of the village. It was designed by J. van der Valk.

Location: Boomsestraat 2

In 1912-1914 werd een nieuwe kerk, de huidige St. Johannes de Doper, gebouwd aan de andere kant van het dorp. Deze werd ontworpen door J. van der Valk.

Locatie: Boomsestraat 2

 

 

Back to the Province of Gelderland