Click here to go to the main page
Boxmeer municipality (NB)

Boxmeer is a town and a municipality in the east of Noord-Brabant. Apart from Boxmeer itself, the municipality consists of the villages Beugen, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek and Vortum-Mullem. From 1296 until 1797 Boxmeer and the surrounding area was a sovereign territory, which remained catholic after the Reformation. 

Boxmeer is een stad en een gemeente in het oosten van Noord-Brabant. Naast Boxmeer zelf, bestaat de gemeente uit de dorpen Beugen, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem. Van 1296 tot 1797 was Boxmeer en omgeving een soevereine heerlijkheid die na de Reformatie katholiek bleef.

 
Boxmeer

 

 

The Johannes Nepomucenuskapel was built in Baroque style in 1737. It was built as the chapel of the castle behind it, replacing an older chapel on the site of the castle itself.

Location: Veerstraat 51

De Johannes Nepomucenuskapel werd gebouwd in barokstijl in 1737. Het gebouw diende als de kapel van het achterliggende kasteel, ter vervanging van een oudere kapel op het kasteelterrein zelf.

Locatie: Veerstraat 51

 

 

 

The protestant church was built in 1822 opposite the Nepomukchapel, after protestant attempts to obtain that chapel had failed. It's a small one-aisled building in simple neo-Classical style.

Location: Veerstraat 24

De protestantse kerk werd in 1822 tegenover de Nepomukchapel gebouwd, nadat protestantse pogingen om de kapel te verkrijgen waren mislukt. Het is een klein eenbeukig gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl .

Locatie: Veerstraat 24

 

 

The St. Petrus' basilica is a large church in Traditionalist style, designed by H.W. Valk and built in 1949-1952. It replaced an older, part Gothic, part neo-Gothic church which was largely destroyed in 1944. Next to the church is a Carmelite monastery from the 17th century.

Location: Steenstraat 41

De St. Petrusbasiliek is een grote kerk in traditionalistische stijl, ontworpen door H.W. Valk en gebouwd in 1949-1952 ter vervanging van een oudere, deels gotische, deels neogotische kerk die in 1944 grotendeels werd verwoest. Naast de kerk staat een karmelietenklooster uit de 17e eeuw.

Locatie: Steenstraat 41

 

The former convent of the SociŽteit van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef (sisters of Jesus, Mary and Joseph) was founded in 1864 and housed in a group of older buildings. The chapel was added in c. 1930 and is in a simple neo-Romanesque style.

Location: De Raetsingel 1

Het voormalige klooster van de SociŽteit van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef werd opgericht in 1864 en gevestigd in een groep van oudere gebouwen. De kapel werd toegevoegd in ca. 1930 en is in een eenvoudige neoromaanse stijl.

Locatie: De Raetsingel 1

 

 
Beugen

 

The church Maria ten Hemelopneming in Beugen dates back to a 15th-century Gothic church which was enlarged by P.J.H. Cuypers in 1879 and again by H.C. van de Leur in 1932. Due to war damage in 1944, little of the old church remains, and in 1954 the destroyed parts of the church were replaced by new ones, again by H.C. van de Leur.

Location: Kerkplein 3

De kerk Maria ten Hemelopneming gaat terug tot een 15e-eeuwse gotische kerk, die door P.J.H. Cuypers in 1879 werd vergroot en nogmaals in 1932 door H.C. van de Leur. Als gevolg van oorlogsschade in 1944 bleef weinig van de oude kerk over, en in 1954 werden de verwoeste delen van de kerk vervangen door nieuwe, wederom door H.C. van de Leur.

Locatie: Kerkplein 3

 

 

 
 

On the cemetery behind the church a small neo-Gothic cemetery chapel was built in the second half of the 19th century, possibly designed by P.J.H. Cuypers.

Location: behind Kerkplein 3

Op de begraafplaats achter de kerk werd in de tweede helft van de 19e eeuw een kleine neogotische kerkhofkapel gebouwd, mogelijk ontworpen door P.J.H. Cuypers.

Locatie: achter Kerkplein 3

 
Oeffelt

 

Oeffelt is where P.J.H. Cuypers in 1853 built his very first church. Unfortunately, in 1944 it was destroyed. The current church Zoete Naam Jezus is an important example of the post-war Traditionalism of the Bossche School. It was designed by N. van der Laan and built in 1954-1956.

Location: Kerkplein 3

Oeffelt is waar P.J.H. Cuypers in 1853 zijn eerste kerk bouwde. Helaas werd deze in 1944 vernietigd. De huidige kerk Zoete Naam Jezus is een belangrijk voorbeeld van het naoorlogse traditionalisme van de Bossche School. Zij werd ontworpen door N. van der Laan en is gebouwd in 1954-1956.

Locatie: Kerkplein 3

 

 
Rijkevoort

 

The church of Rijkevoort is the St. Rochus, built in 1888 in neo-Gothic style by J. Kayser and enlarged in 1927 by C. Franssen and his son J. Franssen and in 1955 by J. Strik.

Location:  Mr. van den Bergplein 8

De kerk van Rijkevoort is de St. Rochus, gebouwd in 1888 in neogotische stijl door J. Kayser, uitgebreid in 1927 door C. Franssen en zijn zoon J. Franssen en in 1955 door J. Strik.

Locatie: De heer Van den Bergplein 8

 

 
Sambeek

 


The late-Gothic Sint-Janstoren was built between 1486 and 1532 and is all that remains of a medieval church. The actual church was destroyed by German troops in 1944. Two attempts to dynamite the tower as well luckily failed.

Location: Grotestraat 63-65

De laat-gotische Sint-Janstoren werd gebouwd tussen 1486 en 1532 en is alles wat is overgebleven van een middeleeuwse kerk. De huidige kerk werd ivn 1944 erwoest door Duitse troepen. Twee pogingen om de toren op te blazen zijn gelukkig mislukt.

Locatie: Grotestraat 63-65

 

 

The destroyed church was replaced in 1953 by the current St. Jan de Doper, a church in Traditionalist style designed by E. Nijsten.

Location: Grotestraat 63-65

De verwoeste kerk werd vervangen in 1953 door de huidige St. Jan de Doper, een kerk in traditionalistische stijl, ontworpen door E. Nijsten.

Locatie: Grotestraat 63-65

 

 

 The former Redemptorist convent was founded as a monastery by German refugees in 1873, during Bismarck's Kulturkampf. An older house was enlarged, but the male population was replaced by nuns already in 1874. In 1882 a neo-Gothic chapel was added, designed by J. Kayser.

Location: Grotestraat 69

Het voormalige Redemptoristenklooster werd in 1873 gesticht door Duitse vluchtelingen, tijdens Bismarcks Kulturkampf. Een oudere woning werd uitgebreid, maar de mannelijke bevolking werd al in 1874v ervangen door nonnen. In 1882 werd een neogotische kapel toegevoegd, ontworpen door J. Kayser.

Locatie: Grotestraat 69

 

Back to the Province of Noord-Brabant