Click here to go to the main page
Grave municipality / Gemeente Grave (NB)

Municipality in the north-east of the province, consisting of the town Grave and the villages Velp, Escharen and Gassel.

Gemeente in het noord-oosten van de provincie, bestaande uit de stad Grave en de dorpen Velp, Escharen en Gassel.
 
Grave

The catholic St. Elisabeth is essentially the surviving eastern part of a once much bigger Gothic cruciform basilica.from the 15th and 16th century. The tower and much of the nave were demolished in the 19th century.

Location: Hoofdwagt 1

De katholieke St. Elisabeth is in wezen de resterende oostpartij van een ooit veel grotere gotische kruisbasiliek uit de 15e en 16e eeuw. De toren en een groot deel van het schip werden afgebroken in de 19e eeuw.

Locatie: Hoofdwagt 1

 

 
The reformed church is the Gothic former chapel of the Franciscan convent Maria Graf. It dates from the late-15th century.

Location: Bagijnenstraat 1

De hervormde kerk is de gotische voormalige kapel van de Franciscaner klooster Maria Graf. Het gebouw dateert uit de late 15e eeuw.

Locatie: Bagijnenstraat 1

 

 

 

The former synagogue is a building in a more or less Neo-Gothic style, designed by an unknown architect and built in 1871.

Location: Oliestraat 20

De voormalige synagoge is een gebouw in een min of meer neogotische stijl, ontworpen door een onbekende architect en gebouwd in 1871.

Locatie: Oliestraat 20

 

 
Velp

 

The old St. Vincentius is in the very north of the village, in the oldest of its two centers. It's a two-aisled church in Gothic style, but with important fragments of the Romanesque predecessor in the interior.

Location: Pater Loeffsweg 1

De oude St. Vincentius staat in het noorden van het dorp, in de oudste van de twee dorpskernen. Het is een tweebeukige kerk in gotische stijl, maar met belangrijke fragmenten van de romaanse voorganger in het interieur.

Locatie Pater Loeffsweg 1

 

 

 

Because Velp belonged to the autonomous Land van Ravenstein, in 1645 the capuchin monastery Emmaüs could be founded here. The current chapel dates from 1733 and is in a simple Baroque style.

Location: Basilius van Bruggelaan 4

Omdat Velp tot het autonome Land van Ravenstein behoorde, kon hier in 1645 het kapucijnerklooster Emmaüs worden gesticht. De huidige kapel dateert uit 1733 en is in een eenvoudige barokstijl.

Locatie: Basilius van Bruggelaan 4

 

 

 

The redemptorist convent St. Alfonsus was founded in 1858 and has a chapel from 1878-1880. The chapel was designed in Neo-Romanesque style by Th. Asseler but in 1908-1910 the facade was altered by A.J. Kropholler, who also added the polygonal tower.

Location: Basillius van Bruggelaan 2

Het redemptoristenklooster St. Alfonsus werd opgericht in 1858 en heeft een kapel uit 1878-1880. De kapel werd ontworpen in neoromaanse stijl door Th. Asseler maar in 1908-1910 werd de gevel gewijzigd door A.J. Kropholler, die ook de veelhoekige toren toevoegde.

Locatie: Basillius van Bruggelaan 2

 

 

 

The current parish church of Velp is the H.H. Vincentius en Antonius van Padua in the southern village center. It's a basilica in the Traditionalist Delft School-style. It was designed by M. van Beek and C.M. van Moorsel and was built in 1937-1938.

Location: Tolschestraat 21

De huidige parochiekerk van Velp is de H.H. Vincentius en Antonius van Padua in de zuidelijke dorpskern. Het is een basiliek in de traditionalistische stijl van de Delftse School. Het gebouw werd ontworpen door M. van Beek en C.M. van Moorsel en werd gebouwd in 1937-1938.

Locatie: Tolschestraat 21

 

 
Escharen

 

 

The St. Lambertus is an aisleless church in Neo-Gothic style, designed by J. Werten and built in 1863-1865.

Location: Burg. de Bourbonplein 2

De St. Lambertus is een eenbeukige kerk in neogotische stijl, ontworpen door J. Werten en gebouwd in 1863-1865.

Locatie: Burg. de Bourbonplein 2

 

 
Gassel

 

 

J.Werten also designed the St. Johannes de Doper, a basilica in Neo-Gothic style, built in 1875.

Location: Gentstraat 2

J. Werten ontwierp ook de St. Johannes de Doper, een basiliek in neogotische stijl uit 1875.

Locatie: Gentstraat 2

 

 

Back to the Province of Noord-Brabant