Click here to go to the main page
Meierijstad municipality / Gemeente Meierijstad (NB)

Meierijstad ('Meierij city') is the name of a municipality formed in 2017 by merging the former municipalities of Veghel, Schijndel and Sint-Oedenrode. This page shows religious buildings in some of the places in the municipality and is incomplete.

Meierijstad is de naam van een fusiegemeente waarin in 2017 de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel and Sint-Oedenrode opgingen. Deze pagina toont religieuze gebouwen in een aantal van de plaatsen in de gemeente en is niet compleet.
 

Veghel

The reformed church is a church in neo-Classical style with a stretched octagonal ground-plan. It dates from 1823 and was designed by J. Schoonwater. Until 1819 the protestant minority used the medieval church, which in that year was returned to the catholics.

Location: Hoofdstraat 53

De hervormde kerk is een kerk in neoclassicistische stijl met een gerekte achthoekige plattegrond. Het gebouw dateert uit 1823 en is ontworpen door J. Schoonwater. Tot 1819 gebruikte de protestantse minderheid de middeleeuwse kerk, die in dat jaar werd teruggegeven aan de katholieken.

Locatie: Hoofdstraat 53

 

 

The medieval church did not last long back in the hands of the catholics. In 1860 it was demolished. A new and much bigger St. Lambertus was built in 1856-1862. It was designed by P.J.H. Cuypers and was his biggest church until then. Its design was inspired by 13th-century French Gothic.

Location: Deken van Miertstraat 2

De middeleeuwse kerk overleefde de teruggave aan de katholieken niet lang. In 1860 werd de kerk  gesloopt. Een nieuwe en veel grotere St. Lambertus werd gebouwd in 1856-1862. Deze werd ontworpen door P.J.H. Cuypers en was diens grootste kerk tot dan toe. Het ontwerp is geïnspireerd door de 13e-eeuwse Franse gotiek.

Locatie: Deken van Miertstraat 2

 

Behind the St. Lambertus we find this chapel from 1890, the Congregatiekapel, another design by P.J.H. Cuypers. For decoration horizontal lines of bricks of a light colour have been used to simulate natural stone, a typical feature of Cuypers' later work. In 1980 this chapel became a mosque.

Location: Meester van Coothstraat 1

Achter de St. Lambertus bevind zich deze kapel uit 1890, de Congregatiekapel, eveneens een ontwerp van P.J.H. Cuypers. Bij wijze van decoratie zijn horizontale lijnen van een lichtere kleur stenen gebruikt om natuursteen te simuleren, een typisch kenmerk van Cuypers'latere werk. In 1980 werd deze kapel een moskee.

Locatie: Meester van Coothstraat 1

 

In 1939 a Franciscan chapel was built as part of a big convent and school complex which itself had been designed by P.J.H. Cuypers and built in 1869-1872. The chapel was designed in Traditionalist style by J.J.M. van Halteren.

Location: Deken van Miertstraat 8

In 1939 werd een Franciscaanse kapel gebouwd als onderdeel van een groot zusterklooster met scholencomplex dat zelf was ontworpen door P.J.H. Cuypers en werd gebouwd in 1869-1872. De kapel werd in traditionalistische stijl ontworpen door J.J.M. van Halteren.

Locatie: Deken van Miertstraat 8

 

 

The former synagogue dates from 1865. Because after World War Two little was left of Veghel's jewish community the building was sold and became a house in 1949. In 2002-2003 the exterior of the building was restored to its original state. To achieve this the entire facade had to be rebuilt. It's now a shop.

Location: Deken van Miertstraat 1

De voormalige synagoge dateert uit 1865. Omdat er na de Tweede Wereldoorlog weinig over was van Veghels joodse gemeenschap werd het gebouw verkocht en in 1949 verbouwd tot een huis. In 2002-2003 werd de buitenkant van het gebouw in de oorspronkelijke staat hersteld. Hiervoor moest de hele gevel worden herbouwd. Het is nu een winkel.

Locatie: Deken van Miertstraat 1

 

Mariaheide

 

 

The O.L. Vrouw van Goeden Raad is a cruciform basilica in late neo-Gothic style, designed by J.H.H. van Groenendael and built in 1907-1909. The tower and the front were not completed until ca. 1935.

Location: Pastoor van Haarenstraat 40

De O.L. Vrouw van Goeden Raad is een kruisbasiliek in late neogotische stijl, ontworpen door J.H.H. Van Groenendael en gebouwd in 1907-1909. De toren en het front werden pas voltooid in ca. 1935.

Locatie: Pastoor van Haarenstraat 40

 

Sint-Oedenrode

 

The reformed Knoptorenkerk is a small church in neo-Classical style, built behind the tower of a 15th-century Gothic church. Parts of the walls of the Gothic church surround the cemetery.

Location: Kerkdijk Noord 8

De hervormde Knoptorenkerk is een kleine kerk in neoclassicistische stijl, gebouwd achter de toren van een 15e-eeuwse gotische kerk. Delen van de muren van de gotische kerk omringen het kerkhof.

Locatie: Kerkdijk Noord 8

 

 

 

The St. Martinus is a neo-Gothic cruciform basilica, designed by W.Th. van Aalst and built in 1912-1915, incorporating the late 15th-century Gothic choir of the medieval pilgrimage church of St. Oda.

Location: Heuvel 1

De St. Martinus is een neogotische kruisbasiliek, ontworpen door W.Th. van Aalst en is gebouwd in 1912-1915, waarin het einde van de 15e-eeuwse gotische koor van de middeleeuwse bedevaart kerk van St. Oda.

Locatie: Heuvel 1

 

 

The St. Oda cemetery chapel is a small chapel in Traditionalist style, designed by Delft School leader M.J. Granpré Molière and built in 1934. It was built in honour of St. Oda, who lived and died in the village, which is named after her, in the 8th century.

Location: Kerkplein

De St. Oda begraafplaatskapel is een kleine kapel in traditionalistische stijl, door de Delftse School-leider M.J. Granpré Molière ontworpen en gebouwd in 1934. De kapel werd gebouwd ter ere van St. Oda, die in de 8e eeuw leefde en stierf in het dorp dat naar haar is vernoemd.

Locatie: Kerkplein

 
Back to the Province of Noord-Brabant