Click here to go to the main page

Uden (NB)

Uden is a town and a municipality in the north-east of Noord-Brabant. Until 1794, when French troops invaded The Netherlands, Uden was one of the important places in the Land van Ravenstein, an autonomous state enclosed by territory of the Republic. Because of the religious freedom declared in this territory in 1631, Uden after the Reformation has been an important center of the Roman Catholic church.

Uden is een verstedelijkt dorp en een gemeente in het noordoosten van Noord-Brabant. Tot 1794, toen Franse troepen Nederland binnenvielen, was Uden een van de belangrijkste plaatsen in het Land van Ravenstein, een autonome staat omsloten door grondgebied van de Republiek. Doordat dit land sinds 1631 vrijheid van godsdienst kende kon Uden uitgroeien tot een belangrijk centrum van het rooms-katholicisme.

 

 

The big St. Petrus' Stoel te Antiochië is one of architect Carl Weber's impressive domed churches. It was built in 1890 as a replacement of a medieval church which was destroyed by fire in 1886.

Location: Kerkstraat 24

De St. Petrus' Stoel te Antiochië is een van architect Carl Weber 's indrukwekkende koepelkerken, en werd gebouwd in 1890 ter vervanging van een middeleeuwse kerk die in 1886 door brand werd verwoest.

Locatie: Kerkstraat 24

 

 

The religious freedom of 1631 attracted several monastic orders, forced to flee from other parts of the Netherlands which were dominated by calvinists, to settle in Uden. In 1638 the Crosiers (Kruisheren in Dutch), an order of canons, found refuge in Uden and built a new monastery. In 1904-1905 that monastery was replaced by a new Kruisherenklooster, designed by C. Franssen. It's a big neo-Gothic complex of which the picture shows the church.

Location: Kerkstraat 8

De godsdienstvrijheid van 1631 was aanleiding voor verschillende kloosterorden, die uit andere delen van Nederland die werden gedomineerd door calvinists, waren verjaagd, om zich te vestigen in Uden. In 1638 vonden de Kruisheren, een orde van kanunniken, onderdak in Uden en bouwden hier een nieuw klooster. In 1904-1905 werd dat klooster vervangen door een nieuwe Kruisherenklooster, ontworpen door C. Franssen. Het is een groot complex in neogotische stijl, waarvan de foto de kerk toont.

Locatie: Kerkstraat 8

 

The Birgittinessenklooster Maria Refugie is another example of a complex built by a religious order in exile. It was built from 1714 to 1719 on the premises of a ruined castle. The chapel was finished in 1739. Part of the convent was a farm which today, together with one of the wings of the actual convent, houses a museum of religious art.

Location: Vorstenburg 1

Het Birgittinessenklooster Maria Refugie is een ander voorbeeld van een complex gebouwd door een verbannen religieuze orde. Het werd gebouwd in 1714-1719 op het terrein van een verwoest kasteel. De kapel werd voltooid in 1739. Een deel van het klooster was een boerderij waarin tegenwoordig, samen met een van de vleugels van het eigenlijke klooster, een museum voor religieuze kunst is ondergebracht.

Locatie: Vorstenburg 1

 
Back to the Province of Noord-Brabant