Click here to go to the main page

Vianen municipality / Gemeente Vianen (U)

Small town on the southbank of the river Lek. Founded shortly after 1250, when a castle was built. Originally an autonomous principality, Vianen became part of the province of Holland in 1725. In 2002 the town and several surrounding villages were transfered to the province of Utrecht. Part of the Vianen municipality are the villages of Hagestein, Everdingen and Zijderveld as well as the hamlet Helsdingen.

Kleine stad op de zuidelijke oever van de rivier de Lek. De stad werd gesticht kort na 1250, toen hier een kasteel werd gebouwd. Oorspronkelijk een autonoom vorstendom, werd Vianen in 1725 deel van de provincie Holland. In 2002 zijn de stad en enkele omliggende dorpen overgeheveld naar de provincie Utrecht. Deel van de gemeente Vianen zijn de dorpen Hagestein, Everdingen en Zijderveld en het gehucht Helsdingen.

Vianen

 

The Reformed church is a three-aisled cruciform hall-church in Gothic style. The oldest part is the tower, most of which dates from the 14th century. That same century a chapel was replaced by a pseudo-basilical church. Most of its current appearance dates from after 1540, when the side-aisles were enlarged and the church was transformed into a hall-church.

Location: Voorstraat 110

De Hervormde kerk is een driebeukige kruisvormige hallenkerk in gotische stijl. Het oudste gedeelte is de toren, waarvan het grootste deel dateert uit de 14e eeuw. Diezelfde eeuw werd een kapel vervangen door een pseudo-basilicale kerk. Het grootste deel van het huidige uiterlijk dateert van na 1540, toen de zijbeuken werden vergroot en de kerk werd omgevormd tot een hallenkerk.

Locatie: Voorstraat 110


The Gasthuiskapel (hospital chapel) dates from the 15th century and served as Walloon church between 1725 and 1822. It's nowadays part of the town hall.

Location: Kerkstraat

De Gasthuiskapel dateert uit de 15e eeuw en diende tussen 1725 en 1822 als Waalse kerk. Het is nu deel van het gemeentehuis.

Locatie: Kerkstraat


 

The Christelijke Gereformeerde kerk was built in 1930 in a rather archaic style. In 1991 a new portal was added.

Location: Keizerstraat 1

De Christelijke Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1930 in een voor die tijd nogal archa´sche stijl. In 1991 werd een nieuwe portaal toegevoegd.

Location: Keizerstraat 1


 

 
The Roman Catholic O.L. Vrouwe Hemelvaart is a three-aisled hall-church in Neo-Gothic style. The church was built in 1877-1878 and was designed by architect A. Tepe.

Location: Brederodestraat 2

De rooms-katholieke O.L. Vrouwe Hemelvaart is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl. De kerk werd gebouwd in 1877-1878 en is ontworpen door architect A. Tepe.

Locatie: Brederodestraat 2


 Hagestein

 

The reformed church of Hagestein has a Romanesque tower from the 13th century. The original church was destroyed in 1600. The current church in simple neo-Classical style dates from 1829-1830.

Location: Dorpsstraat 26

De hervormde kerk van Hagestein heeft een romaanse toren uit de 13e eeuw. De oorspronkelijke kerk werd in 1600 verwoest. De huidige kerk in eenvoudige neoclassicistische stijl dateert uit 1829-1830.

Locatie: Dorpsstraat 26


Everdingen

 

The Reformed church of Everdingen is a small aisleless building and the remnant of a bigger late-Gothic church from ca. 1498. In 1810 most of the nave had been demolished, followed by the tower in 1855. In 1857 the current front with lantern was added.

Location: Dorpsstraat 26

De Hervormde kerk van Everdingen is een kleine zaalkerk en het restant van een grotere laatgotische kerk uit ca. 1498. In 1810 werd het grootste deel van het schip afgebroken, gevolgd door de toren in 1855. In 1857 werd de huidige voorkant met open klokkentorentje toegevoegd.

Locatie: Dorpsstraat 26

 

The St. Petrus en Paulus is a neo-Gothic hall-church with all three aisles under a single roof. It was designed by A. Tepe and built in 1899.

Location: Lekdijk 25

De St. Petrus en Paulus is een neogotische hallenkerk waarvan de drie beuken zich onder een dak bevinden. De kerk is ontworpen door A. Tepe en werd gebouwd in 1899.

Locatie: Lekdijk 25

  
 
ZijderveldThe Reformed church is an aisleless church that largely dates from the 15th century. In 1830 its nave was shortened and its tower was rebuilt. In 1884 the nave was plastered, leaving little of the original medieval appearance.

Location: Kerkweg 1

De Hervormde kerk is een zaalkerk die grotendeels uit de 15e eeuw stamt. In 1830 werd het schip ingekort en de toren herbouwd. In 1884 werd het schip bepleisterd, zodat er van het oorspronkelijke middeleeuwse karakter weinig over is.

Locatie: Kerkweg 1  
 
Back to the Province of Utrecht