Click here to go to the main page
Delft (ZH)

Delft is a city and a municipality located between Rotterdam and Den Haag, with a well-preserved historic center.

Stad en gemeente, gelegen tussen Rotterdam en Den Haag, met een goed bewaard gebleven historisch centrum.

 

 

The Oude Kerk ('old church'), as its name suggests, is the oldest church of Delft. It has an impressive leaning tower in Flemish Gothic style. The northern transept-arm reminds of plans to rebuild the church in Brabantine Gothic style.

Location: Heilige Geestkerkhof 25

De Oude Kerk is, zoals de naam al doet vermoeden, de oudste kerk van Delft. Het heeft een indrukwekkende scheve toren in Vlaamse gotische stijl. De noordelijke transeptarm herinnert aan plannen om de kerk volledig te herbouwen in Brabantse gotiek.
 
Locatie: Heilige Geestkerkhof 25

 

The Nieuwe Kerk ('new church') was Delft's second parish church, and until the Reformation was called St. Ursula. Early in the 80-Years War it was confiscated by the protestants. The choir is now the mausoleum of the family of Oranje-Nassau, the current royal family, with graves of all Oranges starting with prince Willem I.

Location: Markt 80

De Nieuwe Kerk was de tweede parochiekerk van Delft kerk, en had tot de Reformatie de naam St. Ursula. Vroeg in de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk in beslag genomen door de protestanten. Het koor vormt nu het mausoleum van de familie van Oranje-Nassau, de huidige koninklijke familie, met de graven van alle Oranjes sinds prins Willem I.

Locatie: Markt 80

 

 

 

The late-Gothic chapel of the former St. Barbaraconvent was built in 1417 and was lengthened later that century.

Location : behind Oude Delft 55

De laat-gotische kapel van het voormalige St. Barbaraklooster werd gebouwd in 1417 en later die eeuw verlengd. 

Locatie: achter Oude Delft 55

 

 

 

The former chapel of the St. Agatha convent was built in the early 15th century and was enlarged several decades later. The eastern part has served as a Walloon church since 1585.

Location: Oude Delft 173

De voormalige kapel van het St. Agathaklooster werd gebouwd in het begin van de 15e eeuw en werd enkele decennia later vergroot. Het oostelijke deel dient sinds 1585 als Waalse kerk.

Locatie: Oude Delft 173

 

 

 

St. Hippolytuskapel is the name given in 1972 to the chapel of the house of the Sisters of the Holy Spirit, when it returned in Catholic hands after centuries of other uses. It was built ca. 1400. The building underwent several rather imaginative restorations in 1910 and 1924, but the brickwork tower is still original.

Location: Oude Delft 118

 
St. Hippolytuskapel is de naam die in 1972 werd gegeven aan de kapel van het Heilige Geestzusterhuis, toen het na eeuwen van profaan gebruik terugkeerde in katholieke handen. De kapel werd gebouwd rond 1400. Het gebouw heeft een aantal tamelijk fantasierijke restauraties ondergaan in 1910 en 1924, maar de gemetselde toren is nog origineel. 

Locatie: Oude Delft 118

 

 

The Lutheran church has been used as such since 1764, but it was built in the second half of the 15th century as the chapel of a hospital for women. In 1647 the choir was turned into a home for the mentally ill. When the church becane Lutheran, the current facade was added, designed by Nicolaas Terburgh.

Location: Noordeinde 4a

De Lutherse kerk is als zodanig in gebruik sinds 1764 maar werd in de tweede helft van de 15e eeuw gebouwd als de kapel van een vrouwengasthuis. Het koor diende vanaf 1647 als een tehuis voor geesteszieken. Na ingebruikname als Lutherse kerk werd de huidige voorgevel gebouwd, ontworpen door Nicolaas Terburgh.

Locatie: Noordeinde 4a

 

 

 

The Maria van Jessekerk is a Neo-Gothic Roman Catholic church built from 1874 until 1882. It received its current name in 1972, and was named St. Jozef until then. Architect was E.J. Margry.

Location: Burgwal 22

De Maria van Jessekerk is een neogotische rooms-katholieke kerk, gebouwd van 1874 tot 1882. De kerk kreeg zijn huidige naam in 1972, en heette tot dan toe St. Jozef. Architect was E.J. Margry.

Locatie: Burgwal 22

 

 

The Oosterkerk was built in 1882 for the calvinist Gereformeerden.  Only the facade remains of the church in Eclectic style which was designed by W.C. Coepijn. The rest of the building was replaced by a modern church in 1972.

Location: Vlamingstraat 44

De Oosterkerk werd in 1882 gebouwd voor de calvinist Gereformeerden. Van de kerk in eclectische stijl, ontworpen door W.C. Coepijn. De rest van het gebouw werd in 1972 vervangen door een moderne kerk.

Locatie: Vlamingstraat 44
 

 

The catholic St. Nicolaas en Gezellen is a big centralizing church, designed by J. van Gils and built in 1908-1910. It is in Neo-Romanesque style, with influences of Byzantine architecture.

Location: Raamstraat 74

De katholieke St. Nicolaas en Gezellen is een grote centraliserende kerk, ontworpen door J. van Gils en gebouwd in 1908-1910. Het is in neoromaanse stijl, met invloeden uit de Byzantijnse architectuur. 

Locatie: Raamstraat 74

 

 

 

 

The catholic church Allerheiligst Sacrament is a three-aisled pseudo-basilica designed in Traditionalist style by H. Thunissen and built in 1938-1940.

Location: Poortlandplein 1

De katholieke kerk van het Allerheiligst Sacrament is een driebeukige pseudo-basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door H. Thunissen en gebouwd in 1938-1940. 

Locatie: Poortlandplein 1

 

 

Back to the Province of Zuid-Holland