Click here to go to the main page

Giessenlanden municipality / Gemeente Giessenlanden (ZH)

Giessenlanden is a municipality in the Alblasserwaard region, consisting of the villages Hoornaar (administrative centre), Arkel, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hoogblokland, Noordeloos and Schelluinen. Likes the rest of the region, the municipality is mostly protestant.

Giessenlanden is een gemeente in de regio Alblasserwaard, bestaande uit de dorpen Hoornaar (bestuurlijk centrum), Arkel, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hoogblokland, Noordeloos en Schelluinen. Zoals de rest van de regio is de gemeente overwegend protestant.

 
Hoornaar

The Reformed church of Hoornaar is essentially a 15th-century Gothic church, but it has a 16th-century tower in Renaissance style.

Location: Dorpsweg 10b

De Hervormde kerk van Hoornaar is in wezen een 15e-eeuwse gotische kerk, maar heeft een 16e-eeuwse toren in renaissancestijl.

Locatie: Dorpsweg 10b

 

 
HoogbloklandThe Reformed church is a big church in neo-Classical style, designed by A. van der Haven and built in 1880-1881. It replaced a medieval church on the same site.

location: Dorpsweg 80a

De Hervormde kerk is een grote kerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door A. van der Haven en gebouwd in 1880-1881. De kerk verving e een middeleeuwse kerk op dezelfde plaats.

Locatie: Dorpsweg 80a
 

Arkel

 

The Reformed church is an octagonal centralizing church in neo-Classical style with some early neo-Gothic details. It was built in 1855-1856, replacing the remains of a medieval church.

Location: Kerkeind 29 

De Hervormde kerk is een achthoekige centraalbouw in neoclassicistische stijl met enkele vroeg-neogotische details. De kerk werd gebouwd in 1855-1856 ter vervanging van de restanten van een middeleeuwse kerk.

Locatie: Kerkeind 29

 
Giessen-Oudkerk

The Reformed church of Giessen-Oudkerk dates from the second half of the 14th century. Unusual for this region is its 15th-century tower which is in Campine Gothic style.

Location: Oudkerkseweg 22

De Hervormde kerk van Giessen-Oudkerk dateert uit de tweede helft van de 14e eeuw. Ongebruikelijk voor deze regio is de 15e-eeuwse toren, die in Kempengotische stijl is.

Locatie: Oudkerkseweg 22

 

 
Giessenburg

 

The Reformed church of Giessenburg has a tower and a choir from the 15th-century, but the original nave was replaced in 1877 by the current one in a more or less neo-Gothic style.

Location: Kerkweg 1

De Hervormde kerk van Giessenburg heeft een toren en een koor uit de 15e eeuw, maar de oorspronkelijke schip werd in 1877 vervangen door het huidige in min of meer neogotische stijl.

Locatie: Kerkweg 1

 

 

 

Noordeloos

 

The Reformed church of Noordeloos is made up of parts from several centuries, with a choir and transept-arm from the 15th century, a tower mostly from the 17th and a nave from the 19th.

Location: Kerkstraat 3c

De Hervormde kerk van Noordeloos bestaat uit onderdelen uit verschillende eeuwen, met een koor en een ranseptarm uit de 15e eeuw, een toren uit de 17de en een schip uit de 19e.

Locatie: Kerkstraat 3c

 
 

Schelluinen

 

The Reformed church of Schelluinen is a small building in a very protestant neo-Gothic style. It was built in 1900 and replaced a medieval church on the same location.

Location: Kerkplein

De Hervormde kerk van Schelluinen is een klein gebouw in een nogal protestantse neogotische stijl. Het werd gebouwd in 1900 en verving een middeleeuwse kerk op dezelfde locatie.

Locatie: Kerkplein

 

 
 

Back to the Province of Zuid-Holland