Click here to go to the main page

Gorinchem municipality / Gemeente Gorinchem (ZH)
Gorinchem, also often called Gorcum, is a town and a municipality in the south-east of Zuid-Holland, bordering on Gelderland and Noord-Brabant. The history of the town goes back to ca. the year 1000, when a small settlement of fishers and farmers emerged. By the 13th century the settlement became property of the lords of Arkel and in the 14th century was given city rights. In 1417 it was annexed by the county of Holland. The center of the town has many historic buildings. Part of the Gorinchem municipality is also the village Dalem, which was part of Gelderland until 1986.

Gorinchem, ook wel Gorcum genoemd, is een stad en een gemeente in het zuidoosten van Zuid-Holland, grenzend aan Gelderland en Noord-Brabant. De geschiedenis van de stad gaat terug tot rond het jaar 1000, toen een kleine nederzetting van vissers en boeren ontstond. Rond de 13de eeuw werd de nederzetting eigendom van de heren van Arkel en in de 14e eeuw kreeg de plaats stadsrechten. In 1417 werd de stad deel van het graafschap Holland. Het centrum van de stad heeft veel historische gebouwen. Tot de gemeente Gorinchem hoort tevens het dorp Dalem dat tot 1986 bij Gelderland hoorde.
 

Gorinchem

One of the oldest buildings in Gorinchem is the former Heilige Geest- or Sint Nicolaaskapel ('Chapel of the Holy Spirit' or 'Chapel of Saint Nicholas' respectively). At least, the tower is, as this is the only surviving part of the chapel which was build around the year 1300 and demolished in 1835. After that year a new church was built at the location of the chapel.

Location: Arkelstraat 28

Een van de oudste gebouwen in Gorinchem is de voormalige Heilige Geest- of Sint Nicolaaskapel Tenminste, de toren, want dit is het enige overgebleven deel van de kapel uit ca. 1300 die in 1835 werd gesloopt. Na dat jaar werd een nieuwe kerk op de plaats van de kapel gebouwd.

Locatie: Arkelstraat 28

 

 

The reformed Grote Kerk ('great church') is a peculiar combination of a Gothic medieval tower and a 19th century church in Eclectic style. It was designed by architects Warnsinck and Godefroy and built in 1849-1851, replacing a medieval cruciform church which was demolished in 1844.

Location: Groenmarkt 7

De hervormde Grote Kerk is een eigenaardige combinatie van een gotische middeleeuwse toren en een 19e eeuwse kerk in eclectische stijl. De kerk werd ontworpen door de architecten Wansink en Godefroy en is gebouwd in 1849-1851 ter vervanging van een middeleeuwse kruiskerk die in 1844 werd gesloopt.

Locatie: Groenmarkt 7

 

 

The former hidden church 'Dit is in Abrahams schoot' ('This is in Abraham's lap') was founded as a Roman Catholic clandestine church in ca. 1633, was rebuilt in 1699 and became an Old-Catholic (Jansenist) church in 1723 and was sold to become a Lutheran church in 1815.

Location: Langendijk 72

De voormalige schuilkerk 'Dit is in Abrahams schoot' werd rond 1633 gesticht als een rooms-katholieke clandestiene kerk, werd in 1699 herbouwd, ging in 1723 over naar de oud-katholieke kerk en werd uiteindelijk in 1815 verkocht om een Lutherse kerk te worden.

Locatie: Langendijk 72

 

 

 

The former catholic Martelaren van Gorcum has been turned into apartments, but at least its neo-Classical facade has been saved. The original building dated from 1838 and was designed by J. van Nunen. The church was dedicated to the martyrs of Gorcum, a group of 19 monks from Gorinchem who were tortured and murdered because of their faith by protestant pirates in 1567.

Location: Haarstraat 23

De voormalige katholieke Martelaren van Gorcum is omgebouwd tot appartementen, maar in ieder geval is de neoclassicistische voorgevel behouden. Het oorspronkelijke gebouw dateerde uit 1838 en werd ontworpen door J. van Nunen. De kerk was gewijd aan de Martelaren van Gorcum, een groep van 19 monniken uit Gorinchem die in 1567 vanwege hun geloof waren gemarteld en vermoord door protestantse piraten.

Locatie: Haarstraat 23

 

 


The former Franciscan convent is a three-storey building in a more or less neo-Classical style built in 1851 and later extended with a chapel in neo-Gothic style.

Location: Heerenlaantje 30

Het voormalige Franciscanessenklooster is een drie verdiepingen tellend gebouw in een min of meer neoclassicistische stijl, gebouwd in 1851 en later uitgebreid met een kapel in neogotische stijl.

Locatie: Heerenlaantje 30
 

 

The (Geref.) Rehobothkerk is a church in Rationalist style, designed by architect Tjeerd Kuipers and built in 1908-1909. It's been used by an evangelical community since 1990.

Location: Driekoningenstraat 2

De (Geref.) Rehobothkerk is een kerk in rationalistische stijl, ontworpen door architect Tjeerd Kuipers en gebouwd in 1908-1909. Sinds 1990 wordt de kerk gebruikt door de Christengemeente.

Locatie: Driekoningenstraat 2

 

 

The church of the Gereformeerde Gemeente is a building in Traditionalist style, built in 1953. The name of the architect is not known.

Location: Paardenwater 23

De kerk van de Gereformeerde Gemeente is een gebouw in traditionalistische stijl uit 1953. De naam van de architect is niet bekend.

Locatie: Paardenwater 23

 

Dalem

 

The Reformed church of Dalem is located just outside the Gorinchem city center. It is a small building in Classical style and was designed by an unknown architect. It was built in 1801.

Location: Merwededijk 5 

De Hervormde kerk van Dalem bevindt zich net buiten het centrum van Gorinchem. Het is een klein gebouw in classicistische stijl en is ontworpen door een onbekende architect. De kerk werd gebouwd in 1801.

Locatie: Merwededijk 5

 
Back to the Province of Zuid-Holland