Click here to go to the main page

Katwijk municipality /Gemeente Katwijk (ZH)

Urbanized municipality covering the area between Leiden and the North Sea, consisting of the villages Katwijk aan den Rijn, Katwijk aan Zee, Rijnsburg and Valkenburg. 

Verstedelijkte gemeente die het gebied tussen Leiden en de Noordzee beslaat, bestaande uit de dorpen Katwijk aan den Rijn, Katwijk aan Zee, Rijnsburg en Valkenburg.

 
Katwijk aan Zee

The Oude- of Andreaskerk is a two-aisled cruciform church which has its origins in a three-aisled Gothic building from the late-15th century. It is usually covered by white plaster.

Location: Boulevard 109

De Oude- of Andreaskerk is een tweebeukige kruiskerk die zijn oorsprong heeft in een driebeukige gotische gebouw uit het einde van de 15e eeuw. De kerk wordt meestal bedekt door wit pleisterwerk.

Locatie: Boulevard 109

 

 

 
The reformed Nieuwe Kerk was built in 1886-1887 to replace the Andreaskerk, which had become too small and was now at the edge of the village. The new church was designed in Neo-Renaissance style by H.J. Jesse.

Location: Voorstraat 79

De hervormde Nieuwe Kerk werd in 1886-1887 gebouwd ter vervanging van de Andreaskerk, die te klein was geworden en zich inmiddels aan de rand van het dorp stond. De nieuwe kerk werd ontworpen in neorenaissance stijl door H.J. Jesse.

Locatie: Voorstraat 79 

 
H.J. Jesse also designed the Gereformeerde Vredeskerk, a centralizing church in an eclectic style built in 1905.

Location: Voorstraat 35

H.J. Jesse ontwierp ook de Gereformeerde Vredeskerk, een centraliserende kerk in een eclectische stijl, gebouwd in 1905.

Locatie: Voorstraat 35

 

 
The Chr. Geref. Bethelkerk was designed by architect W. de Jonge and is in Traditionalist style. It was built in 1954.

Location: Duinrustplein 10

Het Chr. Geref. Bethelkerk is ontworpen door architect W. de Jonge en is in traditionalistische stijl. Zij werd gebouwd in 1954.

Locatie: Duinrustplein 10

 

 
Katwijk aan den Rijn

 
The reformed Dorpskerk ('village church') was founded in the 13th century as the successor of a chapel. While the tower, the main choir and part of the facade are still original, most of the Gothic pseudo-basilican nave dates from the 15th century. 

Location: Kerklaan 12

De hervormde Dorpskerk werd gesticht in de 13e eeuw als de opvolger van een kapel. Terwijl de toren, het hoofdkoor en een deel van de gevel nog origineel zijn, stamt het gotische pseudo-basilicale schip grotendeels uit de 15e eeuw.

Locatie: Kerklaan 12

 

 
The St. Willibrorduskapel was built in 1951 as part of a catholic school and replaced a Neo-Gothic building destroyed in the war. The chapel in Traditionalist style was designed by C.F.L. van der Lubbe and J.B. Hermans. It's now part of a retirement home.

Location: Overrijn 7

De St. Willibrorduskapel werd gebouwd in 1951 als onderdeel van een katholieke school ter vervanging van een neogotisch gebouw dat werd verwoest in de oorlog. De kapel in traditionalistische stijl werd ontworpen door de C.F.L. van der Lubbe en J.B. Hermans. Het is nu een onderdeel van een bejaardentehuis.

Locatie: Overrijn 7

 

 

Although the Gereformeerde kerk, now named Open Hofkerk, was built in 1891, more recent enlargements have left the original building, a cruciform building in simple Neo-Renaissance style, hard to recognize. 

Location: Rijnstraat 18

Hoewel de Gereformeerde kerk, die nu Open Hofkerk wordt genoemd, in 1891 werd gebouwd, is door meer recente uitbreidingen het oorspronkelijke gebouw, een kruisvormig gebouw in eenvoudige neorenaissance stijl, moeilijk te herkennen.

Locatie: Rijnstraat 18
 

 
 

 

The catholic St. Johannes de Doper is a Neo-Gothic cruciform basilica built in 1911. The design was made by J.H. van Groenendael, not to be confused with his brother J.H.H. van Groenendael.

Location: Kerkstraat 72

De katholieke St. Johannes de Doper is een neogotische kruisbasiliek uit 1911. Het ontwerp is gemaakt door J.H. van Groenendael, niet te verwarren met zijn broer J.H.H. van Groenendael.

Locatie: Kerkstraat 72

 

 
Valkenburg

 
The reformed church was built in 1949-1950 and replaced a previous church which had been destroyed in May 1940. The current building in Traditionalist style was designed in 1942 by G.M. Verloo. Although the architect designed the tower in 1948, it wasn't build until 1999.

Location: Castellumplein 1

De hervormde kerk werd gebouwd in 1949-1950 en verving een eerdere kerk die in mei 1940 was verwoest. Het huidige gebouw in traditionalistische stijl werd in 1942 ontworpen door G.M. Verloo. Hoewel de architectin 1948 de toren ontwierp werd deze pas in 1999 toegevoegd.

Locatie: Castellumplein 1

 
 
Rijnsburg
 

The 12th-century Romanesque tower of the reformed Grote Kerk is almost all that remains of the abbey of Rijnsburg, which was destroyed in 1573-1574. Around 1578 a new, protestant church was built, which was extended several times. In 1903 and 1910 respectively, the large extentions in Eclectic style on the north and south side were added, designed by H.J. Jesse.

Location: Kerkstraat 32

De 12de-eeuwse romaanse toren van de hervormde Grote Kerk is nagenoeg het enige dat resteert van de abdij van Rijnsburg die in 1573-1574 werd verwoest. Rond 1578 werd een nieuwe, protestantse kerk gebouwd, die sindsdien meerdere malen is uitgebreid. In respectievelijk 1903 en 1910 werden de grote uitbreidingen in eclectische stijl aan de noord- en zuidkant toegevoegd, ontworpen door H.J. Jesse.

Locatie: Kerkstraat 32

 

 

 

The Chr. Geref. Eben HaŽzer was built in 1910 and is a one-aisled building in a simple traditional style.

Location: Oegstgeesterweg 71

De Chr. Geref. Eben HaŽzer dateert uit 1910 en is een eenbeukig gebouw in eenvoudige traditionele stijl.

Locatie: Oegstgeesterweg 71

 
Back to the Province of Zuid-Holland