Click here to go to the main page

Leerdam municipality / Gemeente Leerdam (ZH)

Leerdam is a town in the east of the Vijfheerenlanden region of the Zuid-Holland province, close to the border with Gelderland. Leerdam probably emerged in the 12th century and received city rights in 1407. The eponymous municipality also includes the villages Kedichem, Schoonrewoerd and Oosterwijk. In 2019 the municipality will merge with bordering municipalities Vianen and Zederik and will be transferred to the Utrecht province.

Stad in het oosten van de streek Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland, vlakbij de grens met Gelderland. Leerdam ontstond waarschijnlijk in de 12e eeuw en kreeg in 1407 stadsrechten. De gelijknamige gemeente bestaat verder uit de dorpen Kedichem, Schoonrewoerd en Oosterwijk. In 2019 zal de gemeente fuseren met de buurtgemeentes Vianen en Zederik en deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht.

 

Leerdam

 

The reformed Grote Kerk ('Great Church') is a late-Gothic pseudo-basilica with a Romanesque tower from the 13th century.

Location: Kerkstraat 32

De hervormde Grote Kerk is een laat-gotische pseudo-basiliek met een romaanse toren uit de 13e eeuw.

Locatie: Kerkstraat 32

 

 

 
The Evangelical Lutheran church is a building in neo-Classical style, built in 1838 for Leerdam's German and Bohemian glass makers.

Location: Nieuwstraat 106

De Evangelisch-Lutherse kerk is een gebouw in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1838 voor de Duitse en Boheemse glasblazers die zich in Leerdam hadden gevestigd.

Locatie: Nieuwstraat 106

 

 

Architect Tj. Kuipers designed the Gereformeerde kerk, built in 1898 in an unspecified style which shows Romanesque and Gothic influences.

Location: Hoogstraat 80 

Architect Tj. Kuipers ontwierp de Gereformeerde kerk, gebouwd in 1898 in een niet nader gespecificeerde stijl die romaanse en gotische invloeden vertoont.

Locatie: Hoogstraat 80

 

 

The church of the Christelijke Gereformeerde Kerk was built in 1916 and was designed by W.H. Vielderman in a simple Rationalist style.

Location: Noordwal 30

De kerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk stamt uit 1916 en werd ontworpen door W.H. Vielderman in een eenvoudige rationalistische stijl.

Locatie: Noordwal 30
 

The catholic H. Maria Onbevlekt Ontvangen is a building in Expressionist style, designed by Dom P. Bellot and H.C. van de Leur and built in 1930.

Location: Meent 63

De katholieke H. Maria Onbevlekt Ontvangen is een gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door Dom P. Bellot en H.C. van de Leur en gebouwd in 1930.

Locatie: Meent 63

 
Schoonrewoerd

 

The Reformed church is an aisleless church that was mostly built in the late 17th century, using parts of its medieval predecessor which had suffered serious damage in 1672 (war) and 1674 (storm). The late-Romanesque tower was built in the 14th century.

Location: Dorpsstraat 35

De Hervormde kerk is een zaalkerk die grotendeels uit de late 17e eeuw stamt, met gebruikmaking van delen van de middeleeuwse voorganger die in 1672 (oorlog) en 1674 (storm) zwaar werd beschadigd. De laat-romaanse toren stamt uit de 14e eeuw.

Locatie: Dorpsstraat 35

 
Kedichem
The Reformed church is an aiseless building in neo-Classical style, built in 1867. The 14th-century tower is all that remains of the medieval predecessor of the church.

Location: Kerkstraat 18

De Hervormde kerk is in 1867 gebouwd in een neoclassicistische stijl. De 14e-eeuwse toren is het overblijfsel van de middeleeuwse voorganger van de kerk.

Locatie: Kerkstraat 18
 

Back to the Province of Zuid-Holland