Click here to go to the main page
Lisse (ZH)

Lisse is a village and a municipality in the north of Zuid-Holland, in the Bulb region. Its history probably goes back to the 10th century, but the oldest document that mentions it dates from from 1198. Apart from Lisse village, the municipality comprises De Engel, a former hamlet a little south of Lisse.

Lisse is een dorp en een gemeente in het noorden van Zuid-Holland, in de Bollenstreek. De geschiedenis van het dorp gaat waarschijnlijk terug tot de 10e eeuw, maar het oudste document waarin het dorp genoemd wordt dateert uit 1198. Afgezien van het dorp Lisse bestaat de gemeente uit De Engel, een voormalig gehucht iets ten zuiden van Lisse.

 

 

Lisse's oldest church is the Reformed church which dates from the 15th century, although it has been modified several times. In 1923-1924 a large transept-arm was added to the north side.

Location: Heereweg 250

De oudste kerk van Lisse is de Hervormde kerk, die dateert uit de 15e eeuw maar verscheidene malen is gewijzigd. In 1923-1924 werd een grote transeptarm aan de noordzijde toegevoegd.

Locatie: Heereweg 250

 

 

This Roman Catholic church is the St. Agatha, a big cruciform basilica in neo-Gothic style built in 1902-1903. It is often attributed to architect J.H.H. van Groenendael, but was in fact designed by his brother J.H. van Groenendael.

Location: Heereweg 273

Deze rooms-katholieke kerk is de St. Agatha, een grote kruisbasiliek in neogotische stijl, gebouwd in 1902-1903. Het ontwerp wordt vaak toegeschreven aan architect J.H.H. Van Groenendael, maar is in feite het werk van zijn broer J.H. Van Groenendael.

Locatie: Heereweg 273

 

The Christelijk Gereformeerde Kerk is one of three protestant churches in Lisse in Expressionist style. It was designed by architects Lohman and Ponsen and built in 1928.

Location: Veldhorststraat 48

De Christelijk Gereformeerde Kerk is een van de drie protestantse kerken in Lisse in expressionistische stijl. Het gebouw werd ontworpen door de architecten Lohman en Ponsen en werd gebouwd in 1928.

Locatie: Veldhorststraat 48

 

Outside the actual village, in the former hamlet De Engel that is now a part of Lisse, stands this impressive dome-church, the Roman-Catholic H. Engelbewaarders from 1930-1931, designed by architect Jan Stuyt.

Location: Heereweg 457

Buiten het eigenlijke dorp, in de voormalige buurtschap De Engel die nu een deel is van Lisse, staat deze indrukwekkende koepelkerk, de rooms-katholieke H. Engelbewaarders uit 1930-1931, ontworpen door architect Jan Stuyt.

Locatie: Heereweg 457

 

 

 

Part of the same catholic complex is the convent of H. Carolus Borromeus, built in 1930 for the nuns working at the school for girls in De Engel. The convent was designed by local architect C.W. Barnhoorn.

Location: Heereweg 457

Onderdeel van hetzelfde katholieke complex is het klooster van de H. Carolus Borromeus, gebouwd in 1930 voor de nonnen die werkzaam waren op de school voor meisjes in De Engel. Het klooster werd ontworpen door lokale architect C.W. Barnhoorn.

Locatie: Heereweg 457

Back to the Province of Zuid-Holland