Click here to go to the main page
Maassluis (ZH)

Town at the south of the central part of the South Holland province, dating back to the 13th century. Much of its historic center was destroyed by Allied bombs in WW2.

Stad in het zuiden van het centrale deel van de provincie Zuid-Holland, met een oorsprong in de 13e eeuw. Het oude centrum werd in WO2 grotendeels verwoest door Geallieerde bommen.

 

 

The Great Church was built between 1629 and 1639, specifically for protestant use. As usual for such churches, it has a centralizing ground-plan. The architecture still shows Gothic influences.

Location: Kerkplein 2

De Groote Kerk is gebouwd tussen 1629 en 1639, specifiek voor protestants gebruik. Zoals gebruikelijk voor zulke kerken heeft de kerk een centraliserende plattegrond. De architectuur toont nog gotische invloeden.

Locatie: Kerkplein 2

 

 

The catholics built the hidden church Petrus en Paulus in 1788, which for legal reasons was not recognizable as a church at that time. It formed a single building with the presbytery, which formed the front. The small tower was added in 1824. Until 1960 the church was blocked from view by surrounding buildings. The church served until 1967, and is now a theatre.

Location: Zuidvliet 98

De katholieken bouwden in 1788 de schuilkerk Petrus en Paulus, die oorspronkelijk om juridische redenen niet herkenbaar was als een kerk. Het vormde een geheel met de pastorie aan de voorzijde. De kleine toren werd in 1824  toegevoegd. Tot 1960 was de kerk door omliggende bebouwing aan het zicht onttrokken. De kerk werd in 1967 gesloten en doet nu dienst als theater.

Locatie: 98 Zuidvliet  

 

 

 

The Gereformeerde Immanuelkerk was built in 1955 after a design by B.T. Boeyinga and A. Warnaar in a combination of Traditionalist and Functionalist styles, and generally modelled after a huegenot church in Calais, France.

Location: Lange Boonestraat 5

De Gereformeerde Immanuelkerk werd gebouwd in 1955 naar een ontwerp van B.T. Boeyinga en A. Warnaar in een combinatie van traditionalisme en functionalisme, dat is gebaseerd op dat van een hugenotenkerk in Calais, Frankrijk.

Locatie: Lange Boonestraat 5

 

 

 

Architect Warnaar also designed the Bethelkerk of the Christelijke Gereformeerde kerk. The church in modern Traditionalist style was built in 1956-1957.

Location: Wagenstraat 9

Architect Warnaar ontwierp ook de Bethelkerk van de Christelijke Gereformeerde kerk. De kerk in een moderne traditionalistische stijl dateert uit 1956-1957.

Locatie: Wagenstraat 9

 

 

 

 

The Maranathakerk was built in 1961 for the Gereformeerde kerk but is currently used by an evangelical community. It was designed by A. Warnaar and J.H. Steenkist.

Location: G.A. Brederolaan 49

De Maranathakerk werd gebouwd in 1961 voor de Gereformeerde Kerk, maar wordt momenteel gebruikt door een evangelische gemeente. Het gebouw werd ontworpen door A. Warnaar en J.H. Steenkist.

Location: G.A. Brederolaan 49

 

 

The catholic parish of Maassluis was split in two in the 1960's and used two modern churches until they merged again and built a new church in 2006-2007. This new Petrus en Paulus was designed by architects René Olivier and Mari Baauw and is built like a tent; a steel frame covered with a skin of pvc-coated polyester.

Location: Andreasplein 1

De katholieke parochie van Maassluis werd in de jaren 1960 in tweeën gesplitst en gebruikte twee moderne kerken totdat ze weer werd samengevoegd en in 2006-2007 een nieuwe kerk bouwde. Deze nieuwe Petrus en Paulus werd ontworpen door de architecten René Olivier en Mari Baauw en is gebouwd als een tent; een stalen frame bedekt met een huid van met pvc bedekt polyester.

Locatie: Andreasplein 1

 

 

Back to the Province of Zuid-Holland