Click here to go to the main page
Rotterdam-Zuid (ZH)

This page covers the part of Rotterdam south of the river Nieuwe Maas, which comprises the neighbourhoods  Charlois, Feijenoord, IJsselmonde, Hoogvliet, Pernis and Rozenburg. For the time being, the page only shows churches in the neighbourhoods Charlois, itself a former municipality annexed by Rotterdam in 1895, the Feijenoord neighbourhood and the village of Ijsselmonde which was added to Rotterdam in 1941.

Deze pagina heeft betrekking op het deel van Rotterdam ten zuiden van de rivier de Nieuwe Maas, dat de wijken Charlois, Feijenoord, IJsselmonde, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg omvat. Voorlopig toont de pagina alleen kerken in de wijken Charlois, zelf een voormalige gemeente die in 1895 door Rotterdam werd geannxeerd, de wijk Feijenoord en het dorp Ijsselmonde dat sinds 1941 deel uitmaakt van Rotterdam.

 

Charlois

 

The Reformed church of Charlois is a building in early neo-Gothic style. Although the tower has a medieval look to it, it was built in 1660. The church itself was built in 1867-1868 and was designed by J. Visser.

Location:  Charloisse Kerksingel 35

De Hervormde kerk van Charlois is een gebouw in vroege neogotische stijl. Hoewel de toren er middeleeuws uitziet, werd deze gebouwd in 1660. De kerk zelf is gebouwd in 1867-1868 en is ontworpen door J. Visser.

Locatie: Charloisse Kerksingel 35

 

 

 

The (Geref.) Bethelkerk is a cruciform church in Rationalist style, designed by Tj. Kuipers and built in 1910.

Location: Boergoensevliet 24

De (Geref.) Bethelkerk is een kruiskerk in rationalistische stijl, ontworpen door Tj. Kuipers en gebouwd in 1910.

Locatie: Boergoensevliet 24
 

 

The St. Michaël en St. Clemens was built in 1926-1927 as the church of a capuchin monastery but also served the catholic parish of Charlois. It was designed by capuchin friar F. van Dennenburg in Traditionalist style, with the advise of architects Kraayvanger. In 1951-1952 the front was extended and the current facade added.

Location: Dorpsweg 80

De St. Michaël en St. Clemens werd gebouwd in 1926-1927 als de kerk van een kapucijnenklooster maar deed tevens dienst als parochiekerk van Charlois. Het gebouw werd ontworpen door kapucijner broeder F. van Dennenburg in Traditionalistische stijl, met advies van architecten Kraayvanger. In 1951-1952 werd de kerk aan de voorzijde verlengd en ontstond de huidige voorgevel.

Locatie: Dorpsweg 80
 

 

 

The (Geref.) Pniëlkerk is a church in Expressionist style, designed by A.J. van Doorn and built in 1931. It's nowadays used by the Church of the Nazarene.

Location: Carnissesingel 240

De (Geref.) Pniëlkerk is een kerk in expressionistische stijl, ontworpen door A.J. van Doorn en is gebouwd in 1931. De kerk wordt tegenwoordig gebruikt door de Kerk van de Nazarener.

Locatie: Carnissesingel 240

 

Feijenoord

 

The catholic St. Kruisvinding is a church in Traditionalist style, designed by H.P.J. de Vries and built in 1925-1927. It's part of a catholic complex that also comprises a monastery and schools.

Location: Beukendaal 2

De katholieke St. Kruisvinding is een kerk in Traditionalistische stijl, ontworpen door H.P.J. de Vries en gebouwd in 1925-1927. Het maakt deel uit van een katholiek complex dat ook een klooster en scholen omvat.

Locatie: Beukendaal 2

 

 

The church of the Nederlandse Protestanten Bond is a small building in Expressionist style, designed by J. Uijterlinde and built in 1928. It's now a Jewish cultural center.

Location: Jagerslaan 9 

De kerk van de Nederlandse Protestanten Bond is een klein gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door J. Uijterlinde en gebouwd in 1928. Het is nu een Joods cultureel centrum.

Locatie: Jagerslaan 9

 

 

 

The reformed Maranathakerk is a church in Expressionist style, built in 1929-1930 and designed by B.T. Boeyinga and  R.J. Hoogeveen.

Location: Hillevliet 116

De hervormde Maranathakerk is een kerk in expressionistische stijl, gebouwd in 1929-1930 en ontworpen door B.T. Boeyinga en  R.J. Hoogeveen.

Locatie: Hillevliet 116
 

The church of the Restored Apostolic Church was built in 1929 and was designed in a Modernist style by J.J.P. Oud. It was the first church in the Netherlands in Modernist style, a style that was not used again in church architecture until the rise of Functionalism around 1950. The building is currently used by the Salvation Army. 

Location: Hillevliet 139

De kerk van de Hersteld Apostolische Kerk werd gebouwd in 1929 en werd ontworpen in een modernistische stijl door J.J.P. Oud. Het was de eerste kerk in Nederland in modernistische stijl, een stijl die niet opnieuw werd gebruikt in de kerkarchitectuur tot de opkomst van het functionalisme rond 1950. Het gebouw wordt tegenwoordig gebruikt door het Leger des Heils.

Locatie:
Hillevliet 139
 

 

 

The (Geref.) Breepleinkerk is a building in Traditionalist style, designed by H. Sutterland and built in 1930-1931.

Location: Randweg 107 

De (Geref.) Breepleinkerk is een gebouw in Traditionalistische stijl, ontworpen door H. Sutterland en gebouwd in 1930-1931.

Locatie: Randweg 107
 

 

The reformed Vredeskerk was designed by the influential catholic architect M.J. Granpré Molière and built in 1933. The church is in Traditionalist style and is currently used as a Serb-Orthodox church.

Location: Lede 117

De hervormde Vredeskerk is ontworpen door de invloedrijke katholieke architect M.J. Granpré Molière en gebouwd in 1933. De kerk is in Traditionalistische stijl en wordt momenteel gebruikt als een Servisch-Orthodoxe kerk.

Locatie: Lede 117
 

Ijsselmonde

 

The reformed church or Adriaen Janszkerk is a three-aisled cruciform pseudo-basilica with a tower from the second half of the 15th century. The originally Gothic church was radically enlarged by W.Ch. Kuijpers in 1923 with a bigger transept transept and a new choir in neo-Gothic style.

Location: Kasteelweg 5

De hervormde kerk of Adriaen Janszkerk is een driebeukig kruisvormige pseudo-basiliek met een toren uit de tweede helft van de 15e eeuw. De oorspronkelijk gotische kerk werd radicaal vergroot door W.Ch. Kuijpers in 1923 met een groter transept en een nieuw koor in neogotische stijl.

Locatie: Kasteelweg 5

 
Back to the Province of Zuid-Holland