Click here to go to the main page

Voorschoten (ZH)

Voorschoten is a big village just south of the city of Leiden, with its origins in a settlement along a major trading road in the 9th century. Today Voorschoten is a commuter town, with much of its population working in nearby cities Den Haag and Leiden.

Voorschoten is een groot dorp net ten zuiden van de stad Leiden, ontstaan in de 9e eeuw als een nederzetting langs een belangrijke handelsweg. Tegenwoordig is Voorschoten een forenzendorp, met een groot deel van de bevolking werkzaam in naburige steden Den Haag en Leiden.
 

The Reformed church is a building in a decorative neo-Gothic style with an almost square ground-plan, designed by architects A. Truiding and A. van der Kloes and built in 1868. The Gothic tower of a 16th-century predecessor was preserved.

Location: Kerkplein 2

De Hervormde kerk is een gebouw in decoratieve neogotiek met een bijna vierkante plattegrond, ontworpen door architecten A. Truiding en A. van der Kloes en gebouwd in 1868. De gotische toren van een 16e-eeuwse voorganger werd behouden.

Locatie: Kerkplein 2 

 

 

The St. Laurentius is a pseudo-basilica in early neo-Gothic style, built in 1865-1868. It was designed by Th. Asseler and was probably his first church.

Location: Leidseweg 98

De St. Laurentius is een pseudobasiliek in vroege neogotische stijl, gebouwd in 1865-1868. Hij is ontworpen door Th. Asseler en was waarschijnlijk diens eerste kerk.

Locatie: Leidseweg 98

 

 

 

The chapel of convent Huize Bijdorp is a cruciform aisleless building, designed in a much ornamented neo-Gothic style by architects by A.A.J. Margry and J.M. Snickers and built in 1894-1895.

Location: Veurseweg 3

De kapel van het klooster Huize Bijdorp is een kruisvormig eenbeukig gebouw, ontworpen in een rijk versierde neogotische stijl door architecten van A.A.J. Margry en J. M. Snickers en gebouwd in 1894-1895.

Locatie: Veurseweg 3

 

 

The first Gereformeerde kerk or 'Zitmankerkje' is a small building in a historicising style, reminiscent of some protestant churches of the 17th century. It was built in 1879, rebuilt in 1890 and closed in 1924, and has been used for commercial purposes since.

Location: Tolstraat 4

De eerste Gereformeerde Kerk of 'Zitmankerkje' is een klein gebouw in een historiserende stijl, die aan enkele protestantse kerken uit de 17e eeuw herinnert. Het werd gebouwd in 1879, herbouwd in 1890 en gesloten in 1924, en is sindsdien gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.

Locatie: Tolstraat 4 

 

 

The second Gereformeerde kerk or 'het Kruispunt' is a cruciform church in Expressionist style, designed by H. Onvlee and built in 1923-1924. Unfortunately a new portal was added in 1974.

Location: Schoolstraat 2

De tweede Gereformeerde kerk of 'Het Kruispunt' is een kruisvormige kerk in expressionistische stijl, ontworpen door H. Onvlee en gebouwd in 1923-1924. Helaas werd in 1974 een nieuw portaal toegevoegd.

Locatie: Schoolstraat 2

 
Back to the Province of Zuid-Holland