Click here to go to the main page
Bronckhorst municipality / Gemeente Bronckhorst (G)

Municipality in the western part of the Achterhoek region, formed in 2005 when the municipalities of Hengelo (not to be confused with the city of the same name in Overijssel), Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden and Zelhem merged. Administrative center is Hengelo. Bronckhorst is the largest rural municipality of The Netherlands and comprises of 44 villages. This page shows a number of churches in the municipality and is not complete.

Gemeente in het westen van de Achterhoek, gevormd in 2005 toen de gemeentes Hengelo (niet te verwarren met de gelijknamige stad in Overijssel),Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem werden samengevoegd. Het gemeentehuis staat in Hengelo. Bronckhorst is de grootste plattelandsgemeente van Nederland en omvat 44 dorpen. Deze pagina toont een aantal kerken in de gemeente en is niet compleet.

 

Hengelo

 

The reformed church is a late-Gothic pseudo-basilica with a relatively large tower. The church was built in different stages in the 15th century.

Location: Kerkstraat 8

De hervormde kerk is een laat-gotische pseudobasiliek met een relatief grote toren. De kerk werd in verschillende fases in de 15e eeuw gebouwd.

Locatie: Kerkstraat 8

 
 

 

The St. Willibrordus was built in 1842-1843 in Neo-Classical style by a design by H. Bauer. However, in 1924 the nave was radically rebuilt by H.C.M. van Beers in Expressionist style.

Location: Spalstraat 30

De St. Willibrordus werd in 1842-1843 gebouwd in neoclassicistische stijl naar ee ontwerp van H. Bauer. Echter, in 1924 werd het schip drastisch in expressionistische stijl verbouwd door H.C.M. van Beers.

Locatie: Spalstraat 30

 
 

The church of the liberal Vrijzinnige Protestanten is a small one-aisled building in simple Expressionist style, probably built in the 1930's.

Location: Banninkstraat 9

De kerk van de Vrijzinnige Protestanten is een kleine zaalkerk in eenvoudige expressionistische stijl die waarschijnlijk in de jaren 1930 werd gebouwd.

Locatie: Banninkstraat 9

 
 

Keijenborg

 

The St. Johannes de Doper is a pseudo-basilica in a Traditionalist or late Neo-Gothic style. It was designed by J. Stuyt and built in 1931-1932.

Location: Kerkstraat 7

De St. Johannes de Doper is een pseudo-basiliek in traditionalistische of late neogotische stijl. Zij werd ontworpen door J. Stuyt en gebouwd in 1931-1932

Locatie: Kerkstraat 7

 
 

Zelhem

 

The reformed church is  a pseudo-basilica in Gothic style and was built in the 15th century except for the tower, parts of which date from the 12th century and are in Romanesque style.

Location: Markt 2

De hervormde kerk is een pseudo-basiliek in gotische stijl en dateert uit de 15e eeuw, behalve de toren waarvan delen uit de 12e eeuw stammen en in romaanse stijl zijn.

Locatie: Markt 2

 
 
Vorden

 

The reformed church is a two-aisled church in Gothic style, the result of a rebuilt in ca. 1500 from an older and one-aisled church of which the tower was preserved. 

Location: Kerkstraat 2

De hervormde kerk is een tweebeukige kerk in gotische stijl, het resultaat van een verbouwing in ca. 1500 van een oudere en eenbeukigekerk waarvan de toren werd behouden.

Locatie: Kerkstraat 2

 
Kranenburg

 

The church of the catholic enclave Kranenburg is the St. Antonius van Padua. This Neo-Gothic cruciform basilica, built in 1855-1856, was designed by P.J.H. Cuypers and is the oldest church by this architect still in excistence.

Location: Ruurloseweg 101

De kerk van de katholieke enclave Kranenburg is de St. Antonius van Padua. Deze neogotische kruisbasiliek uit 1855-1856 werd ontworpen door P.J.H. Cuypers en is de oudste nog bestaande kerk van deze architect.

Locatie: Ruurloseweg 101

 

 

 

The cemetery chapel is also in Neo-Gothic style and was probably also designed by Cuypers. It was built in 1865.

Location: Eikenlaan

De begraafplaatskapel is eveneens in neogotische stijl en werd waarschijnlijk ook ontworpen door Cuypers. Zij werd gebouwd in 1865. 

Locatie: Eikenlaan

 

 

Baak

 

Nowadays part of a farm is the ruined tower of the St. Nicolaaskapel, a Gothic chapel built before 1462. The rest of the building was demolished in 1776.

Location: Hofstraat 4

Tegenwoordig maakt de ru´ne van de toren van de St. Nicolaaskapel deel uit van een boerderij. De gotische kapel werd gebouwd voor 1462. De rest van het gebouw werd in 1776 gesloopt.

Locatie: Hofstraat 4

 
 

Cultural centre Concordia was built as a barn church in 1772-1773 and was possibly designed by T. Wittenberg.

Location: Pastoriestraat 5

Cultureel centrum Concordia werd in 1772-1773 gebouwd als een schuurkerk. Het gebouw werd mogelijk ontworpen door T. Wittenberg.

Locatie: Pastoriestraat 5

 
 

 

In 1889-1891 a new church was built behind the barn church. The St.Martinus is a big pseudo-basilica in Neo-Gothic style, designed by A. Tepe.

Location: Wichmondseweg 17

In 1889-1891 werd achter de schuurkerk een nieuwe kerk gebouwd. De St. Martinus is een grote pseudo-basiliek in neogotische stijl, ontworpen door A. Tepe.

Locatie: Wichmondseweg 17

 
 

Bronkhorst

The reformed church of the smallest town in the Netherlands is a small building in Gothic style, built as a chapel in the 15th century.

Location: Kapelstraat 2

De hervormde kerk van het kleinste stadje van Nederland is een klein gebouw in gotische stijl dat in de 15e eeuw als kapel werd gebouwd.

Locatie: Kapelstraat 2

 
 

Steenderen

 

The reformed church is a pseudo-basilica in late-Gothic style. The lower part of the tower dates from the 14th century. The choir was built in c. 1440 while the nave was built in in the late-15th or early-16th century.

Location: Dorpsstraat 20

De hervormde kerk is een pseudo-basiliek in laat-gotische stijl. Het onderste deel van de toren stamt uit de 14e eeuw. Het koor dateert uit ca. 1440 terwijl het schip eind 15e of begin 16e eeuw werd gebouwd.

Locatie: Dorpsstraat 20

 
 

 

The St. Willibrordus is a one-aisled church in combined Neo-Romanesque and Neo-Gothic styles. The church was designed by H.J. Wennekers and built in 1862-1864.

Location: Bronkhorsterweg 2

De St. Willibrordus is een eenbeukige kerk in een combinatie van neoromaans en neogotiek. De kerk is ontworpen door H.J. Wennekers en werd gebouwd in 1862-1864.

Locatie: Bronkhorsterweg 2

 
 

Back to the Province of Gelderland