Click here to go to the main page

Enkhuizen (NH)

Town in the east of the West-Friesland region, founded in the early 14th century and chartered in 1355 as the successor of two merged villages. As a harbour-town, Enkhuizen was an important trade-center in the 17th century. It's historic center has many monumental buildings.

Stad in het oosten van de regio West-Friesland, gesticht in het begin van de 14e eeuw en in 1355 tot stad verheven als opvolger van wee samengevoegde dorpen. Als havenstad was Enkhuizen in de 17e eeuw een belangrijk handelscentrum. Het historische stadscentrum heeft vele monumentale gebouwen.

 

 

 

The reformed St. Pancras- of Zuiderkerk was founded in 1422 and was gradually built over the next hundred years to ultimately become the current two-aisled Gothic hall-church. The tower has a distinctive wooden spire.

Location: Zuiderkerksteeg 3

De hervormde St.-Pancras-of Zuiderkerk werd gesticht in 1422 en werd in de volgende honderd jaar geleidelijk uitgebouwd tot de huidige tweebeukige gotische hallenkerk. De toren heeft een bijzondere houten spits.

Locatie: Zuiderkerksteeg 3  

 

 

 

The St. Gomarus- of Westerkerk was built after 1470 and was the town's second parish-church. It's a three-aisled hall-church, with the three aisles sharing a three-sided front. In ca. 1519 a wooden bell-house was built, which in 1609 was heightened.

Location: Westerstraat 138

De St. Gomarus-of Westerkerk werd gebouwd na 1470 en was de de tweede parochiekerk van de stad. Het is een driebeukige hallenkerk, waarbij de drie beuken zijn voorzien van een gezamenlijke driezijdige voorkant. In ca. 1519 werd een houten klokhuis gebouwd, dat in 1609 werd verhoogd.

Locatie: Westerstraat 138  

 

 

 

 

The St. Eusteriuskapel is the much-mutilated Gothic chapel of the St. Clara convent. It was built after 1465 and served numerous profane uses after 1572, most recently containing several shops.

Location: Westerstraat 128

De St. Eusteriuskapel is de zwaar verminkte gotische kapel van het St. Claraklooster. Zij werd na 1465 gebouwd en werd na 1572 voor diverse profane functies gebruikt en bevat tegenwoordig een aantal winkels.

Locatie: Westerstraat 128

 

 

The Mennonite church was built in 1892 and was designed by U.J. van der Meulen in Neo-Renaissance style.

Location: Venedie 17

De Doopsgezinde vermaning dateert uit 1892 en werd door U.J. van der Meulen in neorenaissancestijl ontworpen.

Locatie: Venedie 17  

 

 

The catholic St. Franciscus Xaverius is a three-aisled basilica in Neo-Gothic style, designed by N. Molenaar and built in 1905-1906. The tower was added by N. Molenaar jr. in 1929-1930, probably using his father's original design.

Location: Westerstraat 107

De katholieke St. Franciscus Xaverius is een driebeukige basiliek in neogotische stijl, ontworpen door N. Molenaar en gebouwd in 1905-1906. De toren werd toegevoegd door N. Molenaar jr.. in 1929-1930, waarschijnlijk met behulp van het oorspronkelijke door zijn vader gemaakte ontwerp.

Locatie: Westerstraat 107

 

Back to the Province of Noord-Holland