Click here to go to the main page

Hoorn (NH)

Town in the West-Friesland region in the Noord-Holland province. First a small settlement, Hoorn was chartered in 1357 and developed into an important trade-center. Its glory peaked in the 16th and 17th centuries, and in the 17th century until the early 19th century Hoorn was the capital of the part of Holland north of the  river Ij. Today, Hoorn has a well preserved historic center with many monumental buildings.

Stad in de regio West-Friesland in de provincie Noord-Holland. Na te zijn begonnen als een kleine nederzetting, ontwikkelde Hoorn zich vanaf 1357, toen het stadsrechten kreeg, tot een belangrijk handelscentrum. De stad bereikte haar grootste bloei in de 16e en 17e eeuw, en in de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw was Hoorn de hoofdstad van het deel van Holland ten noorden van het IJ. Heden heeft Hoorn een goed bewaard historisch centrum met vele monumentale gebouwen.
 

 

The St. Ceciliakapel is the former chapel of the St. Cecilia convent. The building dates from 1435 and was confiscated by the protestants in 1573, after which it was given a non-religious destination. Despite numerous changes, parts of it are still in Gothic style,

Location: Nieuwstraat 23

De St. Ceciliakapel is de voormalige kapel van het St. Ceciliaklooster. Het gebouwd stamt uit 1435 en werd in 1573 door de protestanten geconfisceerd, waarna het een niet-religieuze bestemming kreeg. Ondanks vele veranderingen zijn delen van het gebouw nog steeds in gotische stijl.

Locatie: Nieuwstraat 23

 

 

Work on the Gothic Noorderkerk started in 1441 and the nave was completed in 1450, followed by the choir and the transept in 1453. Side-aisles were added in ca.1500 and 1519, resulting in a hall-church. 

Location: Kleine Noord 32

De bouw van de Noorderkerk begon in 1441 en het schip werd voltooid in 1450, gevolgd door het koor en het transept in 1453. IRond 1500 en in 1519 werden zijbeuken toegevoegd, waardoor een hallenkerk ontstond.

Locatie: Kleine Noord 32

 


Although the Oosterkerk has a facade in Mannerist style, possibly designed by Hendrick de Keyser and built in 1616, the rest of the building is Gothic. This is the former church of St. Anthonis, built in 1519. Traditionally this was the church of the sailors. 

Location: Grote Oost 60

Hoewel de Oosterkerk een gevel in maniŽristische stijl heeft, mogelijk ontworpen door Hendrick de Keyser en gebouwd in 1616, is het gebouw verder gotisch. Dit is de voormalige kerk van St. Anthonis, gebouwd in 1519. Traditioneel was dit de kerk van de zeelui. 

Locatie: Grote Oost 60

 

 

The Lutheran church dates from 1769 and was built in Classical style with Rococo influences. It replaced a hidden church which was built behind several houses and could not be seen from the street, as the official reformed church demanded. In 1922 the church was shortened at the backside.

Location: Ramen 4

De Lutherse kerk dateert uit 1769 en werd gebouwd in classicistische stijl met rococo invloeden. Het gebouw verving een schuilkerk die was gelegen achter een aantal huizen en dus niet te zien was vanaf de straat, zoals de officiŽle gereformeerde kerk dat eiste. In 1922 werd de kerk ingekort aan de achterzijde.

Locatie: Ramen 4

 

 

The Grote Kerk ('Great Church') was built in 1881-1883 after a predecessor had burnt down in 1879. The church was designed by architect C. Muysken and is in Neo-Renaissance style. It's no longer in use as a church.

Location: Kerkplein 33

De Grote Kerk werd gebouwd in 1881-1883 nadat haar voorganger in 1879 was afgebrand. De kerk werd ontworpen door architect C. Muysken en is in Neo-renaissance stijl. Zij is niet meer als kerk in gebruik

Locatie: Kerkplein 33

 

The Roman Catholic H.H. Cyriacus en Franciscus from 1879-1882 was designed by A.C. Bleys. This architect, who was born in Hoorn, later designed the St. Nicolaas in Amsterdam, which in many ways is a bigger and perfected version of this church. Unusual for a Roman Catholic church is the Neo-Renaissance style. Catholic churches in that period were mostly iNeo-Gothic style while Neo-Renaissance was the preferred style of the protestants.

Location: Grote Noord 15

De rooms-katholieke H.H. Cyriacus en Franciscus uit 1879-1882 werd ontworpen door A.C. Bleys. Deze architect, die werd geboren in Hoorn, lontwierp later de St. Nicolaas in Amsterdam, die in veel opzichten een grotere en geperfectioneerde versie is van deze kerk. Ongebruikelijk voor een rooms-katholieke kerk is de neorenaissance stijl. Katholieke kerken waren in die periode meestal neogotiesch, terwijl neorenaissance de voorkeur was van de protestanten.

Locatie: Grote Noord 15

 
Back to the Province of Noord-Holland