Click here to go to the main page

Renkum municipality / Gemeente Renkum (G)

Renkum is a municipality in the southern rim of the Veluwe, covering an area west of Arnhem. Although named after the village of Renkum, its administrative center is Oosterbeek. The other villages in the municipality are Doorwerth, Heelsum, Heveadorp and Wolfheze. Like many pplaces in the vicinity of Arnhem, especially Oosterbeek and Renkum suffered major war damage during Operation Market-Garden, in September 1944.

Dorp aan de zuidelijke rand van de Veluwe vlakbij Arnhem. De eerste bewoning dateert uit de vroege Middeleeuwen, toen een klein dorp met een kerk ontstond in de buurt van de Rijn. Later breidde het dorp uit en verplaatste het centrum naar het noorden. In september 1944, tijdens de Slag om Arnhem, werd Oosterbeek zwaar beschadigd.

 

Oosterbeek

The old Reformed church at the south edge of the village is one of the oldest churches in the country, dating from the 10th century. After World War Two the heavily damaged church was restored to its original Romanesque style.

Location: Benedendorpsweg 134

De oude Hervormde kerk aan de zuidkant van het dorp is een van de oudste kerken in het land, daterend uit de 10e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog werd de ​​zwaar beschadigde kerk hersteld in zijn oorspronkelijke romaanse stijl. 

Locatie: Benedendorpsweg 134

 

Another church that was damaged in the war is the catholic St. Bernulphus. This neo-Gothic church was designed by A. Tepe and built in 1884-1885. The upper half of the tower was completely destroyed in September 1944 and was never rebuilt.

Location: Utrechtseweg 129

Een andere kerk die werd beschadigd in de oorlog is de katholieke St. Bernulphus. Deze neogotische kerk werd ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1884-1885. De bovenste helft van de toren werd volledig verwoest in september 1944 en is daarna niet herbouwd. 

Locatie: Utrechtseweg 129


 

 

The Remonstrant church dates from 1906-1907 and was designed by local architect J. van Burk who used white bricks and countless details in Jugendstil-style. The portal was added in 1914, when also the tower was heightened.

Location: Wilhelminastraat 10

De Remonstrantse kerk dateert uit 1906-1907 en is ontworpen door de plaatselijke architect J. van Burk, die witte stenen gebruikte en talloze details in Jugendstil-stijl toepaste. Het portaal werd in 1914 toegevoegd; toen werd ook de toren verhoogd.

Locatie: Wilhelminastraat 10

 

 

The Gereformeerde Vredebergkerk is a church in Traditionalist style from 1950-1951, designed by W. and W.H. Verschoor. It replaced a church on the other side of the road destroyed by a V1-rocket in 1945. 

Location: Van Toulon van der Koogweg 3

De Gereformeerde Vredebergkerk is een kerk in traditionalistische stijl uit 1950-1951, ontworpen door W. en W.H. Verschoor. Het gebouw verving een kerk die in 1945 door een V1-raket was verwoest.

Locatie: Van Toulon van der Koogweg 3


 

The Goede Herderkerk (Good sheperd church) was built as the second reformed church of Oosterbeek. It was designed in a modern Traditionalist style by F.A. Eschauzier and built in 1951-1953. It was closed in 2008 and became a funeral home.

Location: Utrechtseweg 220

De Goede Herderkerk werd gebouwd als de tweede hervormde kerk van Oosterbeek. Het gebouw is ontworpen in een moderne traditionalistische stijl door F.A. Eschauzier en stamt uit 1951-1953. De kerk sloot in 2008 en is sindsdien een uitvaartcentrum.

Locatie: Utrechtseweg 220

 

RenkumThe oldest church in the village of Renkum is the former Gereformeerde kerk, an aisleless church in simple neo-Classical style, designed by J. Rothuizen, an architect from nearby Heelsum. It was built in 1889, expanded in 1902 and served until 1928. After that it has been used as a carpenter's workshop and for storage.

Location: Molenweg 56

De oudste kerk in het dorp Renkum is de voormalige Gereformeerde kerk, een zaalkerk in eenvoudige neoclassicistische stijl naar ontwerp van J. Rothuizen, een architect uit het nabijgelegen Heelsum. De kerk werd gebouwd in 1889, uitgebreid in 1902 en deed dienst tot 1928. Daarna werd het gebruikt als een timmermanswerkplaats en voor opslag.

Locatie: Molenweg 56
 

The catholic O.L. Vrouw ten Hemelopneming is a cruciform basilica in Expressionist style, designed by J.Th.J. Cuypers, probably aided by his son P.J.J.M. Cuypers, and built in 1922-1923.

Location: Utrechtseweg 153

De katholieke O.L. Vrouw ten Hemelopneming is een kruisbasiliek in expressionistische stijl naar een ontwerp door J.Th.J. Cuypers, die waarschijnlijk werd geassisteerd door zijn zoon P.J.J.M. Cuypers, en werd gebouwd in 1922-1923.

Locatie: Utrechtseweg 153
 The Gereformeerde kerk is a centralizing church in Expressionist style, designed by E. Reitsma and built in 1925-1927, replacing the church of 1889.

Location: Utrechtseweg 91

De Gereformeerde kerk is een centraliserende kerk in expressionistische stijl, ontworpen door E. Reitsma en gebouwd in 1925-1927 ter vervanging van de kerk uit 1889.

Locatie: Utrechtseweg 91
 The church of the liberal Nederlandse Protestanten Bond is a small building in a Traditionalist style, designed by G. Feenstra and built in 1935.

Location: Utrechtseweg 119

De kerk van de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond is een klein gebouw in traditionalistische stijl, ontworpen door G. Feenstra en gebouwd in 1935.

Location: Utrechtseweg 119
 

The Franciscan convent Sancta Maria was built in 1949-1950 to replace a building destroyed during the war. The convent was designed in Traditionalist style by J.G.A. van Dongen and includes this chapel.

Location: Utrechtseweg 131

Het Franciscanessenklooster Sancta Maria werd in 1949-1950 gebouwd ter vevanging van een gebouw dat ​​tijdens de oorlog was verwoest. Het klooster is ontworpen in traditionalistische stijl door J.G.A. van Dongen en omvat ook deze kapel.

Locatie: Utrechtseweg 131
 

The Reformed church is a basilica in Traditionalist style. It was designed by J. Roodenburgh and built in 1950, replacing a church destroyed in 1944.

Location: Kerkstraat 7

De Hervormde kerk is een basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J. Roodenburgh en gebouwd in 1950 ter vervanging van een kerk die in 1944 werd verwoest.

Locatie: Kerkstraat 7
 
HeelsumStanding on top of a hill is the Reformed church, an aisleless church in late-Gothic style, built in 1517-1519 as the successor of the chapel of nearby Doorwerth castle. In 1859 the church was extended on the south side.

Location: Koninginnelaan 24

Op de top van een heuvel staat de Hervormde kerk, een zaalkerk in laat-gotische stijl, gebouwd in 1517-1519 als de opvolger van de kapel van het nabijgelegen kasteel Doorwerth. In 1859 werd de kerk aan de zuidkant uitgebreid.

Locatie: Koninginnelaan 24
 
Back to the Province of Gelderland