Click here to go to the main page

Weert municipality / Gemeente Weert (L)

Town and municipality in the north-western part of Limburg. Part of the Weert municipality are the villages Altweerterheide, Stramproy, Laar, Swartbroek and Tungelroy. The former village of Boshoven is now Weert's largest neighborhood but is mentioned seperately.

Stad en gemeente in het noord-westelijke gedeelte van Limburg. Deel van de gemeente zijn de dorpen Altweerterheide, Stramproy, Laar, Swartbroek en Tungelroy. Het voormalige dorp Boshoven is heden de grootste wijk van de stad maar wordt hier apart vermeld.
 

Weert

Weert's major church is the St. Martinus, a Gothic hall-church from the 15th and 16th century. The lower half of the  tower dates from 1528-1529 and was built in a style that is closely related to Campine Gothic. In 1887-1889 a new segment was added, designed by J. Kayser. In 1958-1960 the lantern was added, which was design by Th.G. Verlaan.

Location: Markt 8 

De grootste kerk van Weert is de St. Martinus, een gotische hallenkerk uit de 15e en 16e eeuw. De onderste helft van de toren dateert uit 1528-1529 en is gebouwd in een stijl die nauw verwant is aan de Kempense gotiek. In 1887-1889 werd een nieuw segment toegevoegd, ontworpen door J. Kayser. In 1958-1960 werd de lantaarn toegevoegd, ontworpen door Th.G. Verlaan. 

Locatie: Markt 8

 

 

The Paterskerk is a two-aisled Gothic church from the early-16th century. Originally it belonged to a Franciscan monastery.

Location: Biest 43

De Paterskerk is een tweebeukige gotische kerk uit het begin van de 16e eeuw. Oorspronkelijk behoorde het tot een franciscaner klooster. 

Locatie: Biest 43

 

 

The St. Rumolduskapel is a small chapel which was built in ca. 1775.

Location: Molenpoort 27 

De St. Rumolduskapel is een kleine kapel, die werd gebouwd rond1775. 

Locatie: Molenpoort 27

 

 

 
 
The reformed church was built in 1910-1912 after a design by G.W. van Heukelom.

Location: Maaspoort 30 

De hervormde kerk werd gebouwd in 1910-1912 naar een ontwerp van G.W. van Heukelom. 

Locatie: Maaspoort 30

 

P.Cuypers Jr. designed this H. Geestkapel,the chapel of a monastery, which was built in 1911. Nowadays it's a mosque.

Location: Coenraad Abelstraat 36 

P.Cuypers jr. ontwierp deze H. Geestkapel, de kapel van een klooster, die werd gebouwd in 1911. Tegenwoordig is het een moskee. 

Locatie: Coenraad Abelstraat 36

 

 

 

The St. Joseph in the Keent neighbourhood was designed by A.J.N. Boosten and built in 1939-1940. Like many of Boosten's churches it features both Expressionist and Traditionalist elements.

Location: Sint Jozefskerkplein 1 

De St. Joseph in de wijk Keent is ontworpen door A.J.N. Boosten en gebouwd in 1939-1940. Net als veel van Boosten's kerken bevat het zowel expressionistische als traditionalistische elementen. 

Locatie: Sint Jozefskerkplein 1

 

 

The Onbevlekt Hart van Maria or Fatimakerk dates from 1953-1955 and was designed by P.H. Weegers, who seem to have been inspired by the work of A.J.N. Boosten.

Location: Coenraad Abelstraat 27 

De Onbevlekt Hart van Maria of Fatimakerk dateert uit 1953-1955 en is ontworpen door P.H. Weegers die lijkt te zijn ge´nspireerd door het werk van A.J.N. Boosten. 

Locatie: Coenraad Abelstraat 27

 
Boshoven

 
The St. Oda of Boshoven is a large basilica in Traditionalist style, designed by J. Ramaekers and built in 1955-1956.

Location: Vrakkerstraat 21 

De St. Oda van Boshoven is een grote basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J. Ramaekers en gebouwd in 1955-1956. 

Locatie: Vrakkerstraat 21

 
Altweerterheide

The H. Hart van Jezus of Altweerterheide, a little outside the actual Weert, was built in 1935-1936 after a design by J.Th.J. Cuypers and his son P. Cuypers Jr..

Location: Bocholterweg 122 

De H. Hart van Jezus van Altweerterheide, iets buiten het eigenlijke Weert, werd gebouwd in 1935-1936 naar een ontwerp van J.Th.J. Cuypers en zijn zoon P. Cuypers Jr. 

Locatie: Bocholterweg 122

 
Back to the Province of Limburg