Click here to go to the main page

Sint-Michielsgestel municipality / Gemeente Sint-Michielsgestel (NB)

Sint-Michielsgestel is a municipality south-east of 's-Hertogenbosch, named after the eponymous village. The other villages in the municipality are Berlicum, Middelrode, Den Dungen and Gemonde.

Sint-Michielsgestel is een gemeente ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch, genoemd naar het gelijknamige dorp. De andere dorpen in de gemeente zijn Berlicum, Middelrode, Den Dungen en Gemonde.  

 

Sint-Michielsgestel

 

Of the medieval St. Michaël's church only the 15th-century tower in Campine Gothic style remains. The original church was demolished in 1836, after having been returned by the protestants to the catholics in 1800, and replaced by a new church in neo-Classical style. That church itself was replaced in 1930 by the current church on a different location.

Location: Petrus Dondersplein 

Van de de middeleeuwse St. Michaëlskerk resteert alleen de 15de-eeuwse toren in Kempengotische stijl. De oorspronkelijke kerk werd afgebroken in 1836, nadat deze in 1800 door de protestanten weer aan de katholieken was teruggegeven, en vervangen door een nieuwe kerk in neoclassicistische stijl. Die kerk zelf werd in 1930 vervangen door een nieuwe kerk op een andere locatie.

Locatie: Petrus Dondersplein

 

 

The Reformed church of 1808, built after the small protestant community had returned the old church to the catholics, is a small building in neo-Classical style.

Location: Schijndelseweg 1

De Hervormde kerk uit 1808, gebouwd nadat de kleine protestantse gemeente de oude kerk had teruggegeven aan de katholieken, is een klein gebouw in neoclassicistische stijl.

Locatie: Schijndelseweg 1

 

 

In 1930-1931 H.W. Valk built a new St. Michaël's church, a basilica in Traditionalist style.  This is a so-called christocentric church, designed to provide an optimal view on the altar for everyone inside.

Location: Nieuwstraat 34

In 1930-1931 werd naar ontwerp van H.W. Valk een nieuwe St. Michaëlskerk gebouwd, een basiliek in traditionalistische stijl. Het is een zogenaamde christocentrische kerk, bedoeld om een optimaal zicht op het altaar te bieden voor alle aanwezigen.

Locatie: Nieuwstraat 34

 

 
Berlicum

The reformed church is an aisleless building, largely built in 1949 out of the ruins of a church which was destroyed in 1944 except for the 15th-century Gothic choir.

Location: Raadhuisplein 4

De hervormde kerk is een eenbeukig gebouw dat grotendeels in 1949 is ontstaan  uit de ruïnes van een kerk die in 1944 werd verwoest, met uitzondering van het 15e-eeuwse gotische koor.

Locatie: Raadhuisplein 4


The Mary chapel is a small aisleless building, designed by J.Th.J. Cuypers and built in 1939 behind the catholic church which itself was demolished in 2015.

Location: Kerkwijk

De Mariakapel is een klein zaalgebouw, ontworpen door J.Th.J. Cuypers en gebouwd in 1939 achter de katholieke kerk die zelf in 2015 werd afgebroken.

Locatie: Kerkwijk
 
Middelrode
The catholic church Allerheiligst Sacrament ('Blessed Sacrament") is a three-aisled basilica in Traditionalist style, designed by J. Strik and built in 1950.

Location: Driezeeg 40

De katholieke kerk van het Allerheiligst Sacrament is een driebeukige basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J. Strik en gebouwd in 1950.

Locatie: Driezeeg 40

 
Den Dungen


The St. Jacobus de Meerdere is a 16th-century basilica in Gothic style, extended in 1899 with a neo-Gothic tower designed by C. Franssen and in 1927 with a transept and chapels designed by J.Th.J. Cuypers.

Location:  H. Hartplein 1

De St. Jacobus de Meerdere is een 16e-eeuwse basiliek in gotische stijl, uitgebreid in 1899 met een neogotische toren ontworpen door C. Franssen en in 1927 met een transept en kapellen ontworpen door J.Th.J. Cuypers.

Locatie: H. Hartplein 1
 
Gemonde


The St. Lambertus is a three-aisled basilica in late neo-Gothic style, designed by W. te Riele and built in 1927.

Location: Twijnmeer

De St. Lambertus is een driebeukige basiliek in laat neogotische stijl, ontworpen door W. te Riele en gebouwd in 1927.

Locatie: Twijnmeer
 
 
Back to the Province of Noord-Brabant