Click here to go to the main page

Bussum (NH)

Town-like village and municipality in the Het Gooi region. The village belonged to Naarden until 1817 and had no church of its own for a long time; in 1520 a chapel was built, which was demolished in 1827. After the 1870's the village has grown considerably.

Dorp met stedelijk karakter, tevens een gemeente, in Het Gooi. Het dorp hoorde tot 1817 bij Naarden en had lange tijd geen eigen kerk; in 1520 werd een kapel gebouwd, die in 1827 werd gesloopt. Vanaf de jaren 1870 is het dorp flink gegroeid.

 

 

 

The boarding school for girls MariŽnburg is a complex in Neo-Gothic style, probably designed by P.J.H. Cuypers and built in 1878-1881. The picture shows the chapel.

Location: Brinklaan 82 

Het Meisjesinternaat MariŽnburg is een complex in neogotische stijl, waarschijnlijk ontworpen door P.J.H. Cuypers en gebouwd in 1878-1881. De foto toont de kapel.

Locatie: Brinklaan 82 

 

 

 
The former catholic St. Vitus was built in 1883-1888 and is also designed by P.J.H. Cuypers. The design of this Neo-Gothic basilica was based on the medieval Broederenkerk in Zutphen, while the tower was modelled after the 16th-century tower of Eemnes-Buiten. The church closed in 1982 and was damaged by fire in 1988 until it was finally rebuilt into apartments in 2002-2003.

Location: Brinklaan 11

De voormalige katholieke St. Vitus uit 1883-1884 werd eveneens ontworpen door P.J.H. Cuypers. Het ontwerp van de neogotische basiliek is gebaseerd op de middeleeuwse Broederenkerk in Zutphen, terwijl de toren het voorbeeld volgde van de 16e-eeuwse toren van Eemnes-Buiten. De kerk werd in 1982 gesloten en raakte n 1988 beschadigd door brand alvorens uiteindelijk in 2002-2003 te worden verbouwd tot appartementen. 

Locatie: Brinklaan 11

 

 

The former Gereformeerde Kerk, later Christelijke Gereformeerde Kerk, was built in 1892 and is in an eclectic style with Neo-Gothic influences. In 2011 it was transformed into a house. 

Location: Iepenlaan 6

De voormalige Gereformeerde Kerk, later Christelijke Gereformeerde Kerk, werd gebouwd in 1892 en is in een eclectische stijl met neogotische invloeden. In 2011 werd zij omgebouwd tot een woonhuis. 

Locatie: Iepenlaan 6

 

 

 

The Evangelical Lutheran church was built in 1903 as a small cruciform church in Neo-Gothic style, designed by an architect Nierop. However, in 1937 it was enlarged by F.B. Jantzen and underwent a complete metamorphosis.

Location: Mecklenburglaan 50

De Evangelisch-Lutherse kerk werd gebouwd in 1903 als een kleine kruiskerk in neogotische stijl, ontworpen door een zekere architect Nierop. Echter, in 1937 werd zij uitgebreid door F.B. Jantzen en onderging hierbij een complete metamorfose.

Locatie: Mecklenburglaan 50

 

 

 

 

The Johanneskerk was built in 1904 for the Christelijk Gereformeerde Kerk, which exchanged it for the former Gereformeerde Kerk in 1926. The building  is now a centre for mind sport.

Location: Nieuwe Englaan 6 

De Johanneskerk is gebouwd in 1904 voor de Christelijk Gereformeerde Kerk, die het in 1926 inruilde voor de voormalige Gereformeerde Kerk. Het gebouw huisvest nu een denksportcentrum.

Locatie: Nieuwe Englaan 6 

 

 

 

Another church which has been rebuilt into apartments is the former reformed Vredekerk ('peace church'), which was built in 1913-1914. It was designed by architect C. Doornenberg in Rationalist style. In 1996 the church was closed and in 2004 it was rebuilt. 

Location: Huizerweg 2

De voormalige hervormde Vredekerk werd gebouwd in 1913-1914. Zij werd ontworpen door architect C. Doornenberg in rationalistische stijl. In 1996 werd de kerk gesloten en in 2004 werd het gebouw verbouwd.

Locatie: Huizerweg 2

 

 

 

The church of the Nederlandse Protestanten Bond was built in 1915. It's an aisleless church in Neo-Romanesque style with a tower at the back. It was designed by J. van der Goot and C.J. Kruisweg.

Location: Nieuwe Hilversumseweg 22

De kerk van de Nederlandse Protestanten Bond werd gebouwd in 1915. Het is een zaalkerk in neoromaanse stijl met een toren aan de achterkant. Het gebouw werd ontworpen door J. van der Goot en C.J. Kruisweg. 

Locatie: Nieuwe Hilversumseweg 22

 

 

The synagogue was built in 1918 as the church of the Hersteld Apostolische Gemeente and was designed by H.P. Sijmons. In 1930 it was rebuilt into a synagogue by architect J.S. Baars.

Location: Kromme Englaan 1

De synagoge werd gebouwd in 1918 als de kerk van de Hersteld Apostolische Gemeente en was ontworpen door H.P. Sijmons. In 1930 werd zijverbouwd tot een synagoge door architect J.S. Baars. 

Locatie: Kromme Englaan 1

 

 

 

The Wilhelminakerk dates from 1926, and was probably Tj. Kuipers last church in the Netherlands. For this church the architect used a moderate Expressionist style. The church was built for the gereformeerden, but after that denomination merged with the hervormden this is the only protestant church in Bussum's centre that is still being used. 

Location: Wilhelminaplantsoen 14  

De Wilhelminakerk dateert uit 1926, en was waarschijnlijk de laatste kerk die architect Tj. Kuipers' in Nederland bouwde. Voor deze kerk gebruikte de architect een gematigd-expressionistische stijl. De kerk werd gebouwd voor de gereformeerden, maar is sinds de fusie met de hervormden de enige protestantse kerk in het centrum van Bussum die nog steeds wordt gebruikt.

Locatie: Wilhelminaplantsoen 14 

 

 

After the closing of the St. Vitus in 1982, the O.L. Vrouwekerk ('church of Our Lady') became the major catholic church of Bussum. It dates from 1921 and was designed by J.Th.J. Cuypers and P. Cuypers jr., P.J.H. Cuypers' son and grandson. The church is also simply called Koepelkerk ('dome church') for obvious reasons. 

Location: Brinklaan 40  

Na de sluiting van de St. Vitus in 1982 is de O.L. Vrouwekerk de belangrijkste katholieke kerk van Bussum. Zij dateert uit 1921 en is ontworpen door J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr., respectievelijk de zoon en kleinzoon van P.J.H. Cuypers. De kerk wordt om voor de hand liggende redenen ook wel Koepelkerk genoemd.

Location: Brinklaan 40

 

 

The reformed Spieghelkerk was designed by Th. Rueter and built in 1922-1924. It's a cruciform church in Expressionist style.

Location: Nieuwe Hilversumseweg 34

De hervormde Spieghelkerk werd ontworpen door Th. Rueter en gebouwd in 1922-1924. Het is een kruiskerk in expressionistische stijl. 

Locatie: Nieuwe Hilversumseweg 34

 

 

The Mennonite church doesn't really look like a church. It's a house-like building with a more moumental portal in Expressionist style. It was designed by  C.J. Kruisweg and built in 1923.

Location: Wladimirlaan 10

De Doopsgezinde kerk ziet er niet echt uit als een kerk. Het is een huisachtig gebouw met een meer monumentaal portaal in expressionistische stijl. Het gebouw werd ontworpen door C.J. Kruisweg en stamt uit 1923. 

Locatie: Wladimirlaan 10

 

 

 

The church of the Hersteld Apostolische Gemeente is also in Expressionist style. It was designed by H.F. Sijmons and built in 1930. It's now an evangelical church.

Location: Oud Bussummerweg 70

De kerk van de Hersteld Apostolische Gemeente is ook in expressionistische stijl. Zij werd ontworpen door H.F. Sijmons en is gebouwd in 1930. Het is nu een evangelische kerk. 

Locatie: Oud Bussummerweg 70

 

 

The second catholic parish church that is still active is the St. Joseph, a big basilica in Traditionalist style, designed by H. van Putten and built in 1952-1953. The open bell tower was added in 1960.

Location: Ceintuurbaan 43

De tweede nog geopende katholieke parochiekerk is de St. Joseph, een grote basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door H. van Putten en gebouwd in 1952-1953. De open klokkentoren werd toegevoegd in 1960.

Locatie: Ceintuurbaan 43

 

 
Back to the Province of Noord-Holland