Click here to go to the main page
Noordwijk municipality / Gemeente Noordwijk (ZH)

The Noordwijk municipality covers the northern coastal region of Zuid-Holland and comprises the villages Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout and De Zilk.
Despite the Reformation this region remained largely catholic, with only Noordwijk aan Zee becoming mostly protestant.

De gemeente Noordwijk beslaat de noordelijke kuststreek van Zuid-Holland en omvat de dorpen Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. Ondanks de Reformatie bleef deze regio grotendeels katholiek, waarbij alleen Noordwijk aan Zee overwegend protestants werd.

Noordwijk-Binnen

The reformed Jeroenkerk in Noordwijk-Binnen was built after 1450, except for the 12th-century tower which was the only building in the village that survived a great fire that year. The size of the church is partly the result of Noordwijk's importance as a place of pilgrimage. It's a three-aisled pseudo-basilica in Gothic style. The tower features elements of both Romanesque and Gothic styles.

Location: Voorstraat 44

De hervormde Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen werd gebouwd na 1450, met uitzondering van de 12e-eeuwse toren, dat het enige gebouw in het dorp was die dat jaar een grote brand overleefde. De omvang van de kerk is deels het gevolg van het belang van Noordwijk als een bedevaartsoord. Het is een driebeukige pseudobasiliek in gotische stijl. De toren is voorzien van elementen uit zowel het romaans als uit de gotiek.

Locatie: Voorstraat 44

A new catholic church of St. Jeroen was built in 1834, but when the pilgrimage was restored in 1892 it became too small. Architect N. Molenaar designed a big three-aisled hall-church it and supervised the construction of the choir and the transept in 1894, initially built as extensions of the older church. The new church was completed by his son N. Molenaar jr. with a nave and a tower in 1926.

Location: Van Limburg Stirumstraat

Een nieuwe katholieke St. Jeroenskerk werd in 1834 gebouwd, maar na het herstel van de bedevaart werd deze al snel te klein. Architect N. Molenaar ontwierp een grote driebeukige hallenkerk waarvan onder zijn leiding in 1894 het koor en het dwarsschip werden gebouwd, toen nog als uitbreidingen van de oudere kerk. De nieuwe kerk werd in 1926 voltooid door zijn zoon N. Molenaar jr. met een schip en een toren.

Locatie: Van Limburg Stirumstraat

Noordwijk aan Zee

Noordwijk aan Zee had been a fishing village since the Middle Ages and became mostly protestant during the Reformation. One protestant church is the Gereformeerde Kerk. It was designed by Tj. Kuipers in Rationalistic style and dates from 1899.

Location: Hoofdstraat 10

Noordwijk aan Zee was sinds de Middeleeuwen een vissersdorp en werd tijdens de Reformatie overwegend protestants. Een protestantse kerk is de Gereformeerde Kerk. Het gebouw werd ontworpen door Tj. Kuipers in rationalistische stijl en dateert uit 1899.

Locatie: Hoofdstraat 10

A second Roman Catholic church was built in Noordwijk aan Zee in 1949-1951, named Maria ter Zee. Architect was J.A. van der Laan, member of a family of architects. He took inspiration from early-christian basilicas.

Location: Zeeweg 75

Een tweede Rooms-katholieke kerk werd gebouwd in Noordwijk aan Zee in 1949-1951, met de naam Maria ter Zee. Architect was J.A. van der Laan, lid van een familie van architecten. Hij liet zich inspireren door vroeg-christelijke basilieken.

Locatie: Zeeweg 75

Noordwijkerhout

 

The reformed church is a white-washed aisleless church with a tower that dates back to the 13th century while the nave was built in ca. 1620, replacing a church which had been destroyed in 1573. In 1986-1987 a reconstruction of the Gothic choir was added.

Location: Voorstraat 44

De hervormde kerk is een witgesausde zaalkerk met een toren die grotendeels dateert uit de 13e eeuw, terwijl het schip werd gebouwd in ca. 1620, ter vervanging van een kerk die in 1573 was verwoest. In 1986-1987 werd een reconstructie van het gotische koor toegevoegd.

Locatie: Voorstraat 44

 

 
The chapel of the St. Bavo psychiatric hospital is an aisleless cruciform building in a style with elements of neo-Romanesque and neo-Renaissance. Like the main building to which it is attached, the chapel was designed by P.J. Bekkers and built in ca. 1914-1915.

Location: Langevelderweg 27

De kapel van de psychiatrische inrichting ziekenhuis St. Bavo is een éénbeukige kruiskerk in een stijl met elementen van neoromaans en neorenaissance. Net als het hoofdgebouw waaraan het is bevestigd, is de kapel ontworpen door P.J. Bekkers en gebouwd in ca. 1914-1915.

Locatie: Langevelderweg 27
 

The St. Joseph is one of two catholic churches in the village. It's an aisleless cruciform church in neo-Romanesque style, designed by W. Robbers and built in 1916. Unfortunately in 1964-1966 a modern and disfiguring portal was added.

Location: Herenweg 13

De St. Joseph is een van de twee katholieke kerken in het dorp. Het is een éénbeukige kruiskerk in neoromaanse stijl, ontworpen door W. Robbers en gebouwd in 1916. Helaas werd in 1964-1966 een modern en ontsierend portaal toegevoegd.

 Locatie: Herenweg 13
 
De Zilk


The Heilig Hartkerk ('Sacred Heart church') is a pseudo-basilica in neo-Gothic style, designed by J. Margry and built in two stages. The nave and choir were built in 1919-1920, the front part and tower were added in 1926-1928.

Location: Beeklaan 13

De Heilig Hartkerk is een pseudobasiliek in neogotische stijl, ontworpen door J. Margry en in twee fasen gebouwd. Het schip en koor werden gebouwd in 1919-1920, het voorste deel en de toren werden in 1926-1928 toegevoegd.

Locatie: Beeklaan 13
 

Back to the Province of Zuid-Holland