Click here to go to the main page
Bedum municipality / Gemeente Bedum (Gr)

Bedum is a village and a municipality located to the north of Groningen city. Besides Bedum, the municipality encompasses the villages Noordwolde, Onderdendam, Onderwierum, Westerdijkshorn and Zuidwolde, as well as several hamlets without churches.

Bedum is een dorp en een gemeente gelegen ten noorden van de stad Groningen. Naast Bedum omvat de gemeente de dorpen Noordwolde, Onderdendam, Onderwierum, Westerdijkshorn en Zuidwolde, evenals verscheidene gehuchten zonder kerken.

 

Bedum

 

The reformed church was in catholic times known as St. Walfridus, when it was a chapter church. An originally Romanesque church, of which the tower remains, was in ca. 1484 rebuilt into a two-aisled Gothic hall-church. The current mutilated state of the building is the result of several changes by the protestants.

Location: Plantsoen 2

De hervormde kerk werd de in katholieke periode St. Walfridus genoemd en was toen een kapittelkerk. Van de oorspronkelijke romaanse kerk resteert de toren. De kerk zelf werd in ca. 1484 verbouwd tot een tweebeukige gotische hallenkerk. De huidige verminkte staat van het gebouw is het resultaat van een aantal veranderingen door de protestanten.

Locatie: Plantsoen 2

 

 

 

Bedum is one of relatively few places in Groningen with a Roman Catholic church. The O.L. Vrouwe Hemelvaart is a one-aisled cruciform church in neo-Gothic style. It was designed by A. Tepe and built in 1880-1881.

Location: Grotestraat 47

Bedum is een van de relatief weinige plaatsen in Groningen met een rooms-katholieke kerk. De O.L. Vrouwe Hemelvaart is een eenbeukige kruiskerk in neogotische stijl, ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1880-1881.

Locatie: Grotestraat 47

 

 

 

One of two churches of the protestant denomination of the Gereformeerden is this Noorderkerk, also known as Goede Herderkerk. Architects E. Reitsma designed the church, which was built in 1938, in a Traditionalist style.

Location: Schultingastraat 1

Een van de twee gereformeerde kerken in Bedum is de Noorderkerk, ook wel bekend als Goede Herderkerk. Architect E. Reitsma ontwierp de kerk, die werd gebouwd in 1938 in een traditionalistische stijl.

Locatie: Schultingastraat 1

 

 
Noordwolde

 

The reformed church of Noordwolde is much mutilated 13th-century Romanogothic church, but with an originally Romanesque tower which is crowned by the only onion-shaped spire in this province.

Location: Noordwolderweg 29

De hervormde kerk van Noordwolde is een verminkte 13e-eeuwse romanogotische kerk, maar met een van oorsprong romaanse toren die wordt bekroond door de enige ui-vormige torenspits in deze provincie. 

Locatie: Noordwolderweg 29

 

 

 

 

Back to the Province of Groningen