Click here to go to the main page

Maasgouw municipality / Gemeente Maasgouw (L)

Municipality in the mid-western part of the Limburg province, formed in 2007 by the merging of the former municipalities of Heel, Maasbracht and Thorn. Locations in the municipality are Maasbracht, Brachterbeek, Heel, Panheel, Thorn, Wessem, Linne, Beegden, Stevensweert and Ohť en Laak.

Gemeente in het midden-westelijke deel van de provincie Limburg, gevormd in 2007 door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn. Kernen in de gemeente zijn Maasbracht, Brachterbeek, Heel, Panheel, Thorn, Wessem, Linne, Beegden, Stevensweert en Ohť en Laak.

 
Linne

 

The St. Martinus in Linne was built in 1897 and was designed by C.J.H. Franssen as his first church in neo-Romanesque style. The tower was destroyed in 1945 but was rebuilt a few years later.

Location: Oeveren

De St. Martinus in Linne is gebouwd in 1897 en werd ontworpen door C.J.H. Franssen als zijn eerste kerk in neoromaanse stijl. De toren werd in 1945 verwoest maar werd een paar jaar later herbouwd.

Locatie: Oeveren

 

 
BrachterbeekThe H. Hart van Jezus is a small aisleless church in Traditionalist style, designed by J.C.G. Franssen and built in 1933.

Location: Kerkstraat 7

De H. Hart van Jezus is een kleine zaalkerk in traditionalistische stijl, ontworpen door J.C.G. Franssen en gebouwd in 1933.

Locatie: Kerkstraat 7

 
Maasbracht

The St. Gertrudis of Maasbracht was built in 1949 replacing a 19th-century church which was destroyed in 1944. The new church was designed by A.J.N. Boosten, except for the 14th-century tower which somehow survived.

Location: Kerkplein 1

De St. Gertrudis werd gebouwd in 1949 ter vervanging van een 19e-eeuwse kerk die in 1944 was verwoest in 1944. De nieuwe kerk werd ontworpen door A.J.N. Boosten, met uitzondering van de 14e-eeuwse toren, die op de een of andere manier was behouden.

Locatie: Kerkplein 1

 

 
BeegdenThe St. Martinus is a cruciform basilica in Traditionalistic style. It was designed by J.C.G. Franssen and built in 1951-1952 on the site of a predecessor destroyed in 1944.

Location: Kerkstraat 2

De St. Martinus is een kruisbasiliek in Traditionalistische stijl. Het is ontworpen door J.C.G. Franssen en gebouwd in 1951-1952 op de plaats van een in 1944 verwoeste voorganger.

Locatie: Kerkstraat 2

 
Heel

 

The H. Stephanus Vinding is a neo-Gothic church, designed by C.J.H. Franssen and built in 1900-1906, incorporating a 12th-century tower. It is one of only a few neo-Gothic churches built of marl.

Location: Kerkstraat 79  

De H. Stephanus Vinding is een neogotische kerk, ontworpen door C.J.H. Franssen en gebouwd in 1900-1906 met behoud van een 12e-eeuwse toren. Het is een van slechts een paar neogotische kerken die zijn gebouwd van mergel.

Locatie: Kerkstraat 79

 

 

 

The Mariakapel is a small roadside chapel as found all over this province. This chapel was built in an early neo-Gothic style.

Location: corner Mgr. Savelbergweg/Dorpsstraat

De Mariakapel is een kleine wegkapel zoals er in deze provincie veel langs de weg staan. Deze kapel werd gebouwd in een vroege neogotische stijl.

Locatie: hoek Mgr. Savelbergweg/Dorpsstraat

 

 

 

The St. Josephkapel was the chapel of a psychiatric hospital for mentally handicapped men, founded in 1908. The neo-Gothic chapel was built shortly after this. The entire complex was demolished in 2015.

Location: Rector Driessenstraat 2

De St. Josephkapel was de kapel van een psychiatrisch ziekenhuis voor verstandelijk gehandicapte mannen, opgericht in 1908. De neogotische kapel werd kort daarna gebouwd. Het hele complex is in 2015 gesloopt.

Locatie: Rector Driessenstraat 2  

 

 

The St. Annakapel was built as the chapel of a house for mentally handicapped women, which was and is housed in the local castle. The chapel was built in  1929-1931 in a style based on late-Romanesque and is entirely made of natural stone. The architect is not known.

Location: Monseigneur Savelbergweg 104

De St. Annakapel werd gebouwd als de kapel van een tehuis voor verstandelijk gehandicapte vrouwen, dat was en is gehuisvest in het plaatselijke kasteel. De kapel werd gebouwd in 1929-1931 in een stijl die gebaseerd is op het laat-romaans en is volledig gebouwd van natuursteen. De architect is niet bekend.

Locatie: Monseigneur Savelbergweg 104

 

 
Panheel

 

The church of Panheel, or rather chapel, is the O.L. Vrouw van het H. Hart. It replaced a 19th-century chapel which was destroyed in 1944. The new chapel was built in 1947 and designed by P.H. Weegels.

Location: Thornerweg 3

De kerk van Panheel, of beter gezegd kapel, is de O.L Vrouw Van het H. Hart. Het bouwwerk verving een 19e-eeuwse kapel die in 1944 werd verwoest. De nieuwe kapel werd gebouwd in 1947 en is ontworpen door P.H. Weegels.

Locatie: Thornerweg 3

 

 
Wessem

 

Although often mistaken for a medieval church, the St. Medardus is mostly a post-war construction by F.P.J. Peutz, with only the choir and the walls of the side-aisles remaining of the old church.

Location: Groenstraat 24

Hoewel zij vaak wordt aangezien voor een middeleeuwse kerk, is de St. Medardus voor het grootste deel een na-oorlogse gebouw ontworpen door F.P.J Peutz, waarbij alleen het koor en de muren van de zijbeuken nog resteren van de oude kerk.

Locatie: Groenstraat 24

 

 
Thorn

 

The St. MichaŽl in Thorn is all that remains of the local stift, a convent for noblewomen that once ruled part of the region. The church is build in Mosan Gothic style, but has a westwork that belonged to a Romanesque predecessor. During a restoration between 1860 and 1885, architect P.J.H. Cuypers added a neo-Gothic upper part to the tower.

Location: Hoogstraat 5

De St. MichaŽl in Thorn is alles wat resteert van het Stift, een klooster voor adellijke dames dat ooit een deel van de regio bestuurde. De kerk is gebouwd in Maaslandse gotiekl, maar heeft een westbouw dat tot een romaanse voorganger hoorde. Bij een restauratie tussen 1860 en 1885, voegde architect P.J.H. Cuypers een neogotische bovendeel toe aan de toren.

Locatie: Hoogstraat 5

 

 

Stevensweert

 

The St. Stephanus is a cruciform church in Classical style, designed by P. Rutten and built in 1781, replacing a church from the 13th century. In 1948 the church was repaired from war damage and extended at the front with a portal designed by P. Cuypers jr..

Location: Jan van Steffeswertplein 3

De St. Stephanus is een kruiskerk in classicistische stijl, ontworpen door P. Rutten en gebouwd in 1781 ter vervanging van een kerk uit de 13e eeuw. In 1948 is de kerk hersteld van oorlogsschade en aan de voorzijde uitgebreid met een door P. Cuypers jr. ontworpen portaal.

Locatie: Jan van Steffeswertplein 3
 

 

The reformed church is a small aisleless building in simple neo-Classical style designed by vicar J.W. Begeman and built in 1819.

Location: Jan van Steffeswertplein 18

De hervormde kerk is een kleine zaalkerk in eenvoudige neoclassicistische stijl, ontworpen door dominee J.W. Begeman en gebouwd in 1819.

Locatie: Jan van Steffeswertplein 18

 

 

The St. Rochus chapel is a small aisleless building with neo-Romanesque details. It was built in 1920 after a fire destroyed its predecessor.

Location: Eiland

De St. Rochuskapel is een klein zaalgebouw met neoromaanse details. Het werd gebouwd in 1920 nadat een brand zijn voorganger had verwoest.

Locatie: Eiland

 

Ohť en Laak

 

The O.L.V. Geboorte is a three-aisled basilica in neo-Romanesque style. It was designed by A.C. Bolsius and built in 1865-1867. In 1918 chapels were added to both sides of the portal.

Location: Kerkstraat 4

De O.L.V. Geboorte is een driebeukige basiliek in neoromaanse stijl. Zij werd ontworpen door A.C. Bolsius en gebouwd in 1865-1867. In 1918 werden aan weerszijden van het portaal kapellen toegevoegd.

Locatie: Kerkstraat 4

 

 

The St. Anna chapel is a small building in neo-Gothic tyle, designed by N. van der Schuit and built in 1896. It replaced a chapel from 1631 which stood at a less convenient place.

Location: St. Annastraat 1

De St. Annakapel is een klein gebouw in neogotische stijl, ontworpen door N. van der Schuit en gebouwd in 1896 ter vervanging van een kapel uit 1631 die op een minder gunstige plek stond.

Locatie: St. Annastraat 1

 

Back to the Province of Limburg