Click here to go to the main page

Maasgouw municipality / Gemeente Maasgouw (L)

Municipality in the mid-western part of the Limburg province, formed in 2007 by the merging of the former municipalities of Heel, Maasbracht and Thorn. Locations in the municipality are Maasbracht, Brachterbeek, Heel, Panheel, Thorn, Wessem, Linne, Beegden, Stevensweert and Ohť en Laak.

Gemeente in het midden-westelijke deel van de provincie Limburg, gevormd in 2007 door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn. Kernen in de gemeente zijn Maasbracht, Brachterbeek, Heel, Panheel, Thorn, Wessem, Linne, Beegden, Stevensweert en Ohe en Laak.

 
Maasbracht

The St. Gertrudis of Maasbracht was built in 1949 replacing a 19th-century church which was destroyed in 1944. The new church was designed by A.J.N. Boosten, except for the 14th-century tower which somehow survived.

Location: Kerkplein 1

De St. Gertrudis werd gebouwd in 1949 ter vervanging van een 19e-eeuwse kerk die in 1944 was verwoest in 1944. De nieuwe kerk werd ontworpen door A.J.N. Boosten, met uitzondering van de 14e-eeuwse toren, die op de een of andere manier was behouden.

Locatie: Kerkplein 1

 

 
Heel

 

The H. Stephanus Vinding is a neo-Gothic church, designed by C.J.H. Franssen and built in 1900-1906, incorporating a 12th-century tower. It is one of only a few neo-Gothic churches built of marl.

Location: Kerkstraat 79  

De H. Stephanus Vinding is een neogotische kerk, ontworpen door C.J.H. Franssen en gebouwd in 1900-1906 met behoud van een 12e-eeuwse toren. Het is een van slechts een paar neogotische kerken die zijn gebouwd van mergel.

Locatie: Kerkstraat 79

 

 

 

 

The Mariakapel is a small roadside chapel as found all over this province. This chapel was built in an early neo-Gothic style.

Location: corner Mgr. Savelbergweg/Dorpsstraat

De Mariakapel is een kleine wegkapel zoals er in deze provincie veel langs de weg staan. Deze kapel werd gebouwd in een vroege neogotische stijl.

Locatie: hoek Mgr. Savelbergweg/Dorpsstraat

 

 

 

The St. Josephkapel is the chapel of a psychiatric hospital for mentally handicapped men, founded in 1908. The neo-Gothic chapel was built shortly after this.

Location: Rector Driessenstraat 2

De St. Josephkapel is de kapel van een psychiatrisch ziekenhuis voor verstandelijk gehandicapte mannen, opgericht in 1908. De neogotische kapel werd kort daarna gebouwd.

Locatie: Rector Driessenstraat 2

 

 

 

The St. Annakapel was built as the chapel of a house for mentally handicapped women, which was and is housed in the local castle. The chapel was built in  1931 in a style based on late-Romanesque and is entirely made of natural stone.

Location: near Monseigneur Savelbergweg 104

De St. Annakapel werd gebouwd als de kapel van een tehuis voor verstandelijk gehandicapte vrouwen, dat was en is gehuisvest in het plaatselijke kasteel. De kapel werd gebouwd in 1931 in een stijl die gebaseerd is op het laat-romaans en is volledig gebouwd van natuursteen.

Locatie: nabij Monseigneur Savelbergweg 104

 

 
Panheel

 

The church of Panheel, or rather chapel, is the O.L. Vrouw van het H. Hart. It replaced a 19th-century chapel which was destroyed in 1944. The new chapel was built in 1947 and designed by P.H. Weegels.

Location: Thornerweg 3

De kerk van Panheel, of beter gezegd kapel, is de O.L Vrouw Van het H. Hart. Het bouwwerk verving een 19e-eeuwse kapel die in 1944 werd verwoest. De nieuwe kapel werd gebouwd in 1947 en is ontworpen door P.H. Weegels.

Locatie: Thornerweg 3

 

 
Thorn

 

The St. MichaŽl in Thorn is all that remains of the local stift, a convent for noblewomen that once ruled part of the region. The church is build in Mosan Gothic style, but has a westwork that belonged to a Romanesque predecessor. During a restoration between 1860 and 1885, architect P.J.H. Cuypers added a neo-Gothic upper part to the tower.

Location: Hoogstraat 5

De St. MichaŽl in Thorn is alles wat resteert van het Stift, een klooster voor adellijke dames dat ooit een deel van de regio bestuurde. De kerk is gebouwd in Maaslandse gotiekl, maar heeft een westbouw dat tot een romaanse voorganger hoorde. Bij een restauratie tussen 1860 en 1885, voegde architect P.J.H. Cuypers een neogotische bovendeel toe aan de toren.

Locatie: Hoogstraat 5

 

 
Wessem

 

Although often mistaken for a medieval church, the St. Medardus is mostly a post-war construction by F.P.J. Peutz, with only the choir and the walls of the side-aisles remaining of the old church.

Location: Groenstraat 24

Hoewel zij vaak wordt aangezien voor een middeleeuwse kerk, is de St. Medardus voor het grootste deel een na-oorlogse gebouw ontworpen door F.P.J Peutz, waarbij alleen het koor en de muren van de zijbeuken nog resteren van de oude kerk.

Locatie: Groenstraat 24
 

 

 
Linne

 

The St. Martinus in Linne was built in 1897 and was designed by C.J.H. Franssen as his first church in neo-Romanesque style. The tower was destroyed in 1945 but was rebuilt a few years later.

Location: Oeveren

De St. Martinus in Linne is gebouwd in 1897 en werd ontworpen door C.J.H. Franssen als zijn eerste kerk in neoromaanse stijl. De toren werd in 1945 verwoest maar werd een paar jaar later herbouwd.

Locatie: Oeveren

 

 

Back to the Province of Limburg