Click here to go to the main page

Midden-Delfland municipality (ZH)

Municipality in the Westland region, located between Delft and Maassluis and comprising the population centres Schipluiden, Maasland, Den Hoorn , Hodenpijl, 't Woudt, Ter Lucht, De Zweth, Zouteveen and Gaag. The municipality was founded in 2004 by merging the former Maasland and Schipluiden municipalities. Administrative center is Schipluiden.

Gemeente in het Westland, gelegen tussen Delft en Maassluis en bestaande uit de plaatsen Schipluiden, Maasland, Den Hoorn, Hodenpijl, 't Woudt, Ter Lucht, De Zweth, Zouteveen en Gaag. De gemeente werd in 2004 opgericht door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Maasland en Schipluiden. Bestuurlijk centrum is Schipluiden.
 
Den Hoorn

 

The catholic St. Antonius en Cornelius in Den Hoorn is a cruciform pseudo-basilica. designed in a late Neo-Gothic style by N. Molenaar sr. and built in 1916-1917, although the tower and the choir were not completed until 1922.

Location: Hoornseweg 12

De katholieke St. Antonius en Cornelius in Den Hoorn is een kruisvormig pseudobasiliek. ontworpen in een late neogotische stijl door N. Molenaar sr. en gebouwd in 1916-1917, hoewel de toren en het koor pas in 1922 werden toegevoegd.

Locatie: Hoornseweg 12

 

 
't Woudt
Although 't Woudt is, and always has been, a very small village, it has a Reformed church of its own, an aisleless Gothic church built between the 14th and the 16th centuries.

Location: 't Woudt 23

Hoewel 't Woudt altijd een klein dorpje is geweest, heeft het een eigen Hervormde kerk, een gotische zaalkerk die tussen de 14e en de 16e eeuw werd gebouwd.

Locatie: 't Woudt 23

 

 
Hodenpijl

 

The former St. Jacobus is a Neo-Classical church designed by A. Roodenberg and built in 1839-1840. It was the church of the Schipluiden parish until 1963, and was itself the successor of a hidden church which had served the entire area since 1657.

Location: Rijksstraatweg 21

De voormalige St. Jacobus is een neoclassicistische kerk, ontworpen door A. Roodenberg en gebouwd in 1839-1840. Tot 1963 was dit de parochiekerk van Schipluiden, en was zelf de opvolger van een schuilkerk die het hele gebied sinds 1657 had gediend.

Locatie: Rijksstraatweg 21

 

 
Schipluiden

 

The Reformed church is an aisleless building in late Gothic style. It was built in the first half of the 16th century and originally had a tower, which in 1810 was demolished.

Location: Dorpsstraat 3

De Hervormde kerk is een zaalkerk in laat-gotische stijl. Het werd gebouwd in de eerste helft van de 16e eeuw en had oorspronkelijk een toren, die in 1810 werd gesloopt.

Locatie: Dorpsstraat 3

 

 

 

The former Gereformeerde kerk or Koningskerk was designed by A. Warnaar in a modern Traditionalist style and built in 1955.

Location: Dr. J. de Koninglaan 2

De voormalige Gereformeerde kerk of Koningskerk is ontworpen door A. Warnaar in een moderne traditionalistische stijl en gebouwd in 1955.

Locatie: Dr. J. de Koninglaan 2

 

 

 

In 1963 the St. Jacobus was built, replacing the church in Hodenpijl. The new church, a centralizing building with a hexagonal ground plan, was designed in a modern Traditionalist style by architect H.W. Valk and his son G.H.F. Valk.

Location: Musquetiersingel 58

In 1963 werd de St. Jacobus werd gebouwd ter vervanging van de kerk in Hodenpijl. De nieuwe kerk, een centraliserend gebouw met een zeshoekige plattegrond, werd ontworpen in een moderne traditionalistische stijl door architecten H.W. Valk en zijn zoon G.H.F. Valk.

Locatie: Musquetiersingel 58

 

 
Maasland
The reformed Oude kerk ('old church') is a big two-aisled church in Gothic style, built in the 15th and 16th centuries. The church burned down during festivities in June 1945, leaving only the walls standing, and was fully restored in 1956.

Location: Kerkplein 1

De hervormde Oude Kerk s een grote tweebeukige kerk in gotische stijl, gebouwd in de 15e en 16e eeuw. De kerk brandde af tijdens de festiviteiten in juni 1945 waardoor alleen de muren staan, en werd volledig gerestaureerd in 1956.

Locatie: Kerkplein 1
 
The catholic St. Maria Magdalena was built in 1886-1887. It was designed in neo-Gothic style by E.J. Margry.

Location: Hammerdreef 7

De katholieke St. Maria Magdalena werd gebouwd in 1886-1887. De kerk werd ontworpen in neogotische stijl door E.J. Margry.

Locatie: Hammerdreef 7
 In 1956 this modern Gereformeerde kerk was built. It was designed by A. Warnaar and B.T. Boeyinga.

Location: Slot de Houvelaan 28

In 1956 werd deze moderne
Gereformeerde kerk gebouwd naar een ontwerp van A. Warnaar en B.T. Boeyinga.

Locatie: Slot de Houvelaan 28

 
Back to the Province of Zuid-Holland