Click here to go to the main page
Molenwaard municipality / Gemeente Molenwaard (ZH)
The Molengraaf municipality is located in the southeastern part of the Zuid-Holland province and the northwestern part of the Alblasserwaard region. It was formed in 2013, with the merger of the municipalities of Graafstroom, Liesveld, and Nieuw-Lekkerland. It is part of the so-called Bible-belt and has a predominantly protestant population.

This page is not incomplete, with Nieuw-Lekkerland missing, but does show all of the important churches in the former Graafstroom and Liesveld municipalities.

De gemeente Molengraaf is gelegen in het zuidoostelijke deel van de provincie Zuid-Holland en het noordwestelijke deel van de Alblasserwaard. De gemeente werd gevormd in 2013 door de fusie van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. Molenwaard ligt in de zogenaamde Bijbelgordel en heeft een overwegend protestantse bevolking.

Deze pagina is niet compleet, met name Nieuw-Lekkerland ontbreekt nog, maar toont wel alle belangrijke kerken in de voormalige gemeentes Graafstroom en Liesveld.
 
Oud-Alblas

Apart from its Gothic tower, dating from 1393, the Reformed church of Oud-Alblas is a building in rather plain neo-Classical style, built in 1841. 

Location: Dorpsstraat 52

Afgezien van de gotische toren, die uit 1393 dateert, is de Hervormde kerk van Oud-Alblas een gebouw in vrij eenvoudig neoclassicistische stijl, gebouwd in 1841.

Locatie: Dorpsstraat 52

 
Wijngaarden

 

The Reformed church of Wijngaarden is a small aisleless Gothic building dating from the 14th or 15th century. It's all that is left of a bigger church.

Location: Dorpsstraat 27

De Hervormde kerk van Wijngaarden is een klein eenbeukig gotische gebouw dat dateert uit de 14e of 15e eeuw. Het is het restant van een grotere kerk.

Locatie: Dorpsstraat 27

 
Bleskensgraaf

 
Bleskensgraaf was largely destroyed by German bombs on May 12th 1940. Its old church was not rebuilt but replaced in 1948 by the current Reformed church, a building in Traditionalistic style, designed by G. van Hoogevest.

Location: Kerkstraat 6

Bleskensgraaf werd grotendeels verwoest door Duitse bommen op 12 mei 1940. De oude kerk werd niet herbouwd, maar werd in 1948 vervangen door de huidige Hervormde kerk, een gebouw in traditionalistische stijl, ontworpen door G. van Hoogevest.

Locatie: Kerkstraat 6

 

 
Molenaarsgraaf

Molenaarsgraaf (ZH): reformed church

 

The Reformed church of Molenaarsgraaf is a tower-less building in Gothic style, built in the 15th and 16th centuries.

Location: Dorpsstraat 28

De Hervormde kerk van Molenaarsgraaf is een torenloos gebouw in gotische stijl, gebouwd in de 15e en 16e eeuw.

Locatie: Dorpsstraat 28

 

 
Brandwijk

 

The Reformed church of Brandwijk was built in 1824 and replaced a Gothic church. The tower was probably added later.

Location: Brandwijksedijk 19

De Hervormde kerk van Brandwijk werd gebouwd in 1824 en verving een gotische kerk. De toren werd waarschijnlijk later toegevoegd.

Locatie: Brandwijksedijk 19

 

 

Eben HaŽzer is the church of the Gereformeerden of Brandwijk. It was built in 1897 and is in a neo-Classical style like so many churches built by this denomination in the late 19th century.

Location: Gijbelandsedijk 54

Eben HaŽzer is de kerk van de gereformeerden van Brandwijk. Zij werd gebouwd in 1897 en is in een neoclassicistische stijl zoals zo vele kerken gebouwd door deze gezindte in de late 19e eeuw.

Locatie: Gijbelandsedijk 54

 

 
Ottoland

 

The Reformed church of Ottoland dates from 1732 and was built in a simple Classical style. It was designed by Jan Pluym, town-architect of Dordrecht.

Location: A 59

De Hervormde kerk van Ottoland dateert uit 1732 en werd gebouwd in een eenvoudige classicistische stijl. Het gebouw werd ontworpen door Jan Pluym, stadsarchitect van Dordrecht.

Locatie: Een 59

 

The Gereformeerde kerk was, like several other churches of the same denomination in this region, built in the shape of a farmbuilding, with vicarage and church forming a single building. This church dates from 1888 and is in simple neo-Classical style.

Location: A 88

De Gereformeerde kerk was, net als een aantal andere kerken van dit kerkgenootschap in deze regio, gebouwd in de vorm van een boerderij, waarbij de pastorie en de kerk een enkel gebouw vormen. Deze kerk dateert uit 1888 en is in eenvoudige neoclassicistische stijl.

Locatie: Een 88

 
Goudriaan

Goudriaan (ZH): reformed church

 

The Reformed church of Goudriaan originally was a cruciform building, but it was drastically rebuilt after a storm damaged it in 1747. The choir and the tower are its oldest parts.

Location: Noordzijde 17

De Hervormde kerk van Goudriaan was oorspronkelijk een kruisvormige gebouw, maar werd drastisch verbouwd na in 1747 te zijn beschadigd door een storm. Het koor en de toren zijn de oudste delen.

Locatie: Noordzijde 17

 
Langerak

 

 
The Reformed church of Langerak is a small aisleless building in Gothic style, built in the 15th and 16th centuries.

Location: Lekdijk 151

De Hervormde kerk van Langerak is een klein eenbeukig gebouw in gotische stijl, gebouwd in de 15e en 16e eeuw.

Locatie: Lekdijk 151

 
Nieuwpoort

 

The Reformed church of the small fortified town of Nieuwpoort is a three-aisled building in Gothic style. The facade in Classical style however dates from 1774, when the tower of the church was demolished.

Location: Binnenhaven 21

De Hervormde kerk van de kleine vestingstad Nieuwpoort is een driebeukig gebouw in gotische stijl. De gevel in classicistische stijl dateert echter van 1774, toen de toren van de kerk werd gesloopt.

Locatie: Binnenhaven 21

 

 

 

 

The Christelijke Gereformeerde Kerk in the same town is a former cheese warehouse made into a church in 1921. The facade was added in that year.

Location: Hoogstraat 5

De Christelijke Gereformeerde Kerk in dezelfde stad is een voormalig kaaspakhuis dat in 1921 werd verbouwd tot kerk. De voorgevel stamt uit dat jaar.

Locatie: Hoogstraat 5 

 

 
Groot-Ammers

 

The Reformed church of Groot-Ammers has a Gothic tower from the 16th century. The actual church is from the 19th century and is in neo-Classical style. 

Location: Kerkstraat 8

De Hervormde kerk van Groot-Ammers heeft een gotische toren uit de 16e eeuw. De huidige kerk is uit de 19e eeuw en is in neoclassicistische stijl.

Locatie: Kerkstraat 8

 

 
Streefkerk

 

The Reformed church of Streefkerk was built in c. 1500 and is a cruciform building in Gothic style. It was damaged by fire in 1914 and restored in its original state afterwards.

Location: Kerkstraat 38

De Hervormde kerk van Streefkerk werd gebouwd in c. 1500 en is een kruiskerk in gotische stijl. Het werd beschadigd door brand in 1914 en daarna gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat.

Locatie: Kerkstraat 38

 

 

Back to the Province of Zuid-Holland