Click here to go to the main page

Amsterdam-West and Nieuw-West (NH)

Amsterdam-West is a borough of Amsterdam consisting of the neighbourhoods Oud-West, Westerpark, De Baarsjes and Bos en Lommer. Amsterdam Nieuw-West is a more western borough and covers the Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart and Osdorp neighbourhoods, as well as the former villages of Sloten and Sloterdijk, here mentioned seperately.

Amsterdam-West is een stadsdeel van Amsterdam, bestaand uit de buurten Oud-West, Westerpark, De Baarsjes and Bos en Lommer. Amsterdam Nieuw-West is een meer westelijk gelegen stadsdeel en omvat de buurten Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp, alsmede de voormalige dorpen Sloten en Sloterdijk die hier apart worden genoemd.

 

 

The Vondelkerk or Heilig Hartkerk was designed by architect P.J.H. Cuypers who, as a project developer, had already build the Vondelstraat. The church forms an oval 'island' in the middle of the street. It was built between 1872 and 1880 and now contains several offices.

Location: Vondelstraat 120, Oud-West

De Vondelkerk of Heilig Hartkerk werd ontworpen door architect P.J.H. Cuypers die als projectontwikkelaar al eerder de Vondelstraat had gebouwd. De kerk vormt een ovaal 'eiland' in het midden van de straat. Zij werd gebouwd van 1872 tot 1880 en is tegenwoordig een kantoorgebouw.

Locatie: Vondelstraat 120, Oud-West

 

 

 

The St. Franciscus van AssisiŽ or De Boom ('the tree') is a big cruciform basilica in Neo-Romanesque style. It was designed by P.J. Bekkers and built in 1909-1911.

Location: Admiraal De Ruyterweg 406, Bos en Lommer

De St. Franciscus van AssisiŽ of De Boom is een grote kruisbasiliek in neoromaanse stijl, ontworpen door P.J. Bekkers en gebouwd in 1909-1911.

Locatie: Admiraal De Ruyterweg 406, Bos en Lommer

 

 

 

The reformed Parkkerk, named thus because of its location at the edge of the Vondelpark, was designed by E.A.C. Roest and was built in 1918 for a branch of the Gereformeerde Kerk. It is in a moderate neo-Renaissance style. It was closed in 1994 and is nowadays a concert hall.

Location: G. Brandstraat 26, Oud-West

De hervormde Parkkerk, de naam verwijst naar het naastgelegen Vondelpark, werd ontworpen door E.A.C. Roest en werd in 1918 gebouwd als een Gereformeerde kerk. De kerk is in een gematigde neorenaissance stijl. Zij werd gesloten in 1994 en is tegenwoordig een concertgebouw.

Locatie: G. Brandstraat 26, Oud-West

 

 
Like most of the other buildings in this part of the city, the New Apostolic church was built in the Amsterdam School Expressionist style. It was designed by architects H.F. Sijmons en Th. Rueter and was built in 1920. The building is nowadays a mosque.

Location: Witte de Withstraat 96, De Baarsjes

Net als de meeste gebouwen in dit deel van de stad, werd de Nieuw Apostolische kerk gebouwd in de expressionistische stijl van de Amsterdamse School. Zij werd ontworpen door H.F. Sijmons en Th. Rueter en gebouwd in 1920. Het gebouw dient tegenwoordig als moskee.

Locatie: Witte de Withstraat 96, De Baarsjes

 

 

 

Although its official name is O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand, this church is more commonly called Chassťkerk. It was built in sober Traditionalist style in 1925-1926 and was designed by K.P. Tholens. The church was closed in 1998 and now has a multifunctional purpose.

Location: Chassťstraat 64, De Baarsjes

Hoewel haar officiŽle naam O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand luidt, is deze kerk beter bekend als de Chassťkerk. Zij werd in 1925-1926 gebouwd in sobere traditionalistische stijl en werd ontworpen door K.P. Tholens. De kerk werd in 1998 gesloten en heeft tegenwoordig een multifunctionele bestemmig.

Chassťstraat 64, De Baarsjes

 

 
Wester-Wijk is the name of a reformed chapel which is a part of a housing complex and which can  hardly be distinguished as a church. It was designed by F.B. Jantzen and built in 1926.

Location: Admiraal De Ruyterweg 148-152, De Baarsjes

Wester-Wijk is de naam van een hervormde kapel die deel uitmaakt van een woonblok en nauwelijks als kerk herkenbaar is. De kapel werd ontworpen door F.B. Jantzen en werd gebouwd in 1926.

Location: Admiraal De Ruyterweg 148-152, De Baarsjes

 

 

F.B. Jantzen also designed the reformed Jeruzalemkerk, a church in a cubist variant of the  Amsterdam School Expressionist style. It was built in 1928-1929.

Location: Jan Maijenstraat 14, De Baarsjes

F.B. Jantzen ontwierp ook de hervormde Jeruzalemkerk,  gebouwd in een kubistische variant van de expressionistische stijl van de Amsterdamse School. Zij werd gebouwd in 1928-1929.

Locatie: Jan Maijenstraat 14, De Baarsjes

 
 

Another church in Amsterdam School style is the Gereformeerde Bethelkerk, designed by E.A.C. Roest and built in 1928-1929. It's nowadays an evangelical church.

Location: Vasco da Gamastraat 35, De Baarsjes

Een andere kerk in de stijl van de Amsterdamse School is de Gereformeerde Bethelkerk, ontworpen door E.A.C. Roest en gebouwd in 1928-1929. Het is tegenwoordig een evangelische kerk.

Locatie: Vasco da Gamastraat 35, De Baarsjes

 
 

The Gereformeerde PniŽlkerk is one of B.T. Boeyinga's later works. It was built in a modernist style in 1954 and is mostly made out of concrete. In 2005 it was rebuilt into a theatre.

Location: Bos en Lommerweg 187, Bos en Lommer

De Gereformeerde PniŽlkerk is een laat werk van B.T. Boeyinga. Zij werd in 1954 gebouwd in een modernistische stijl en is grotendeels van beton. In 2005 werd zij verbouwd tot een theater.

Location: Bos en Lommerweg 187, Bos en Lommer

 
 

 

Kolenkit ('coal scuttle') is the common nickname for the reformed Opstandingskerk ('church of the resurrection'), a building in a combination of Modernist and Traditionalist styles, designed by M.F. Duintjer and built in 1955-1956.

Location: Bos en Lommerplein 25, Bos en Lommer

Kolenkit is de gebruikelijke bijnaam voor de hervormde Opstandingskerk, een gebouw in een combinatie van modernistische en traditionalistische stijlen, ontworpen door M.F. Duintjer en gebouwd in 1955-1956.

Location: Bos en Lommerplein 25, Bos en Lommer

 
 
Sloten

 

The reformed church of Sloten is a late Neo-Classical building, designed by P.J. Hamer and built in 1861. It replaced a church from the 17th century.

Location: Osdorperweg 28

De hervormde kerk van Sloten is een neoclassicistisch gebouw, ontworpen door P.J. Hamer en gebouwd in 1861. Zij verving een kerk uit de 17e eeuw.

Locatie: Osdorperweg 28

 
 

 

The catholic St. Pancratius was the very first church designed and built by architect J. Stuyt. The church in sober Neo-Gothic style was built in 1899-1900.

Location: Sloterweg 1184

De katholieke St. Pancratius is de eerste kerk die werd gebouwd naar een ontwerp van J. Stuyt. De kerk in sobere neogotische stijl werd gebouwd in 1899-1900.

Location: Sloterweg 1184

 
 

Sloterdijk

 

The reformed Petruskerk of Sloterdijk was built in 1663-1664. It replaced an originally catholic 15th-century church of which only the buttresses and a part of the Gothic tower remain. The rest of  the church is in a simple Classical style.

Location: Spaarndammerdijk 681

De hervormde Petruskerk van Sloterdijk werd gebouwd in 1663-1664. Zij verving een van oorsprong katholieke 15e eeuwse kerk waarvan slechts de steunberen en een deel van de toren zijn behouden. De rest van de kerk is in eenvoudige classicistische stijl.

Locatie: Spaarndammerdijk 681

 

 

Back to Amsterdam

Back to the Province of Noord-Holland