Click here to go to the main page

Maastricht (L)

Maastricht is one of the country's oldest cities, already having been an urban settlement before the fall of the Roman empire and having been permanently inhabited ever since. Bishop Servatius, the bishop of the nearby, now Belgian, Tongeren, is buried on the location of the current church of St. Servaas, which is named after him. With this Servatius started Maastricht's history as a bishop's town which would last until the 8th century, when the bishop moved his court to Luik (LiŔge in Belgium), although the bishops kept their claims on the city.
In 1204 the king of Germany handed Maastricht over to the possession of the duke of Brabant. After numerous conflicts in 1284 it was settled that the city in the future was to be ruled in unison by both the duke and the bishop. Maastricht changed owners many times since. It was besieged and attacked a few times, but despite its turbulent history many historical buildings have survived. Maastricht is second on the list of cities in the Netherlands with the biggest number of monumental buildings. More than any other city in the Netherlands, Maastricht's churches illustrate the development in church architecture in the past 1000 years.
In 1920 Maastricht's territory was expanded with the villages Sint Pieter, Limmel, Heugem, Caberg and Wolder, and in 1970 with Amby, Heer, Scharn, Itteren and Borgharen. Only the latter two are still seperate villages, although like the others they are officially part of the city.

Maastricht is een van de oudste steden van het land, en was al een stedelijke nederzetting voor de val van het Romeinse rijk. Sindsdien is de plaats continu bewoond geweest. Bisschop Servatius, de bisschop van het nabije, nu Belgische, Tongeren, is begraven op de locatie van de huidige kerk van St. Servaas, die naar hem is vernoemd.  Met deze Servatius begon voor Maastricht een traditie als bisschopszetel die zou duren tot de 8ste eeuw, toen de bisschop zijn hof verplaatste naar Luik, hoewel de bisschoppen hun aanspraken op de stad bleven doen gelden.  In 1204 deed de koning van Duitsland Maastricht over aan de hertog van Brabant. Na talrijke conflicten tussen Brabant en het bisdom Luik werd in 1284 geregeld dat de stad in de toekomst zou worden geregeerd door zowel de hertog en de bisschop. Maastricht wisselde hierna vele malen van eigenaar. Het was aangevallen, belegerd en veroverd, maar ondanks de roerige geschiedenis zijn veel historische gebouwen bewaard gebleven. Maastricht is de tweede op de lijst van steden in Nederland met het grootste aantal monumentale gebouwen.  Meer dan enige andere stad in Nederland, illustreren de kerken in Maastricht de ontwikkeling in de kerkelijke architectuur in de afgelopen 1000 jaar.
In 1920 werd het grondgebied van Maastricht uitgebreid met de dorpen Sint Pieter, Limmel, Heugem, Caberg en Wolder, terwijl in 1970 ook Amby, Heer, Scharn, Itteren en Borgharen aan de gemeente werden toegevoegd. Alleen de laatste twee zijn nog steeds aparte dorpen, maar net als de anderen maken ze officieel deel uit van de stad.


 

An important example of Romanesque architecture is the Onze-Lieve-Vrouwekerk (Church of Our Lady), which has an impressive westwork which obviously once served defencive purposes. Parts of it were build using stones from the former Roman castellum. This is the oldest church in Maastricht.

Location: O.L. Vrouweplein 9

Een belangrijk voorbeeld van romaanse architectuur is de Onze-Lieve-Vrouwekerk die een indrukwekkend westwerk heeft, een brede versterkte toren die duidelijk defensieve doeleinden diende. Delen ervan zijn gebouwd met stenen van het voormalige Romeinse castellum. Dit is de oudste kerk in Maastricht.  

Locatie: OL Vrouweplein 9

 

 


 

 Just like the Church of Our lady the St. Servatius, also often called St. Servaas, is essentially a church built in a Romanesque style and also has a westworkThe St. Servatius however has seen significant changes in Gothic style, like the side-aisles and transept.

Location: Keizer Karelplein 6

Net als Onze-Lieve-Vrouwkerk is de St. Servatius in wezen een kerk in romaanse stijl met eveneens een westwerk. De kerk heeft echter significante uitbreidingen in gotische stijl ondergaan, zoals de zijbeuken en het transept.

Locatie: Keizer Karelplein 6

 

 


 

 

The former Dominican church is one of the oldest Gothic churches in The Netherlands. It dates from the 13th century. It's nowadays a bookstore.

Location: Dominikanerkerkstraat 1

De voormalige Dominicanenkerk is een van de oudste gotische kerken in Nederland.  Het dateert uit de 13e eeuw. Het gebouw huisvest tegenwoordig een boekhandel.

Locatie: Dominikanerkerkstraat 1

 


 

Standing next to the St. Servatius is the Gothic St. Jan, which was originally built as a baptistry of its neighbour. It became a protestant church in 1632, when the city's four parish-churches were equally divided between the Calvinist minority and the Catholic majority, under pressure of a military occupation by troops of the protestant Republic. The church is in Mosan Gothic style, but the tower was greatly influenced by that of the cathedral in Utrecht.

Location: Vrijthof 24

Naast de St. Servatius staat de St.  Jan, een gotische kerk die oorspronkelijk werd gebouwd als doopkapel van zijn buurman.  Het werd een protestantse kerk in 1632, toen de vier parochiekerken van de stad gelijk werden verdeeld tussen de calvinistische minderheid en de katholieke meerderheid, onder druk van een militaire bezetting door troepen van de protestantse Republiek. De kerk is in Maasland-gotische stijl, maar de toren werd sterk be´nvloed door de Domtoren in Utrecht.

Locatie: Vrijthof 24


 

The St. Matthias dates from the 14th century, with several parts added in the following centuries. As is very usual in this part of the country, most of the church is is constructed using marl from one of the nearby marl pits. This is one of two parish-churches handed over to the protestants in 1632, but it has returned in catholic hands long ago.

Location: Boschstraat 99

De St. Matthias dateert uit de 14e eeuw, maar werd in de volgende eeuwen enkele malen uitgebreid. Zoals zeer gebruikelijk in dit deel van het land, is de kerk voor het grootste deel gebouwd uit mergel uit een van de nabijgelegen mergelgrotten. Dit is een van de twee parochiekerken die in 1632 werden overgedragen aan de protestanten, maar de kerk keerde het is teruggekeerd in katholieke handen te lang geleden.

Locatie: Boschstraat 99

 

The Eerste Minderbroederskerk, which in English roughly translates to 'First Franciscan friars church', has an appearance very similar to the Dominicans church, and dates from the same period. The order of the Franciscan friars was expelled from the city twice, and this building has been used as a barracks for a long time. In 1880 monastery and church were given their current function of provincial archive. A second Minderbroederskerk was built in the 17th century elsewhere in the city.

Location: Sint Pieterstraat 5

De Eerste Minderbroederskerk is qua uiterlijk vergelijkbaar met de Dominicanenkerk en dateert uit dezelfde periode.  De Franciscaner broeders werden twee keer verdreven uit de stad twee keer, en de kerk werd lange tijd is gebruikt als kazerne.  In 1880 kregen klooster en kerk kregen hun huidige functie van provinciaal archief. Een tweede Minderbroederskerk werd gebouwd in de 17de eeuw elders in de stad.

Locatie: Sint Pieterstraat 5


 

This white-painted apse belongs to the Nieuwenhof chapel, which was built in the 15th century as part of a convent which was situated just within the city-walls. Both convent and chapel are now part of the university.

Location: Zwingelput 4

Deze witgeschilderde koorsluiting behoort tot de Nieuwenhofkapel, die in de 15e eeuw werd gebouwd als onderdeel van een klooster dat net binnen de stadsmuren was gelegen. Klooster en kapel behoren tegenwoordig tot de universiteit.

Locatie: Zwingelput 4

 


A rare example of a medieval monastery is the former Kruisherenklooster (crosier monastery) which has survived many centuries and is in a remarkably complete state. The complex forms a square around a courtyard, with the actual monastery forming three of its sides, and the monastery-church at the fourth side. The complex was recently rebuilt into a hotel.

Location: Kruisherengang 21

Een zeldzaam voorbeeld van een middeleeuws klooster is het voormalige Kruisherenklooster dat vele eeuwen heeft overleefd en in een opmerkelijk complete staat is. Het complex vormt een vierkant rondom een binnenplaats, waarvan het eigenlijke klooster drie zijden vormt, met de kloosterkerk als de vierde zijde. Het complex werd onlangs verbouwd tot een hotel.

Locatie: Kruisherengang 21

 


One of several churches in Baroque style built in Maastricht is the former Jesuite church. It was built in 1606-1614 and was designed by Jesuite architect P. Huyssens. After the Jesuite order was disbanded in 1773 the church was turned into a theatre. The original facade was mutilated in 1955.

Location: Achter de Comedie 1

Een van meerdere kerken in barokstijl in Maastricht is de voormalige Jezu´etenkerk. De kerk werd gebouwd in 1606-1614 en is ontworpen door de jezuiŰt P. Huyssens. Nadat de Jezu´etenorde in 1773 werd ontbonden, werd de kerk omgebouwd tot een theater. De originele gevel werd verminkt in 1955.

Location: Achter de Comedie 1

 


 

Also in Baroque style, but much better preserved, is the Augustijnenkerk (Church of the Augustinians) from 1859-1661. It is no longer in use as a church, and now serves a famous local choir as a rehearsal-room.

Location: Kesselskade 43

Ook in barokke stijl, maar veel beter bewaard, is de Augustijnenkerk uit 1859-1661.  Het gebouw is niet langer in gebruik als kerk en dient nu als als repetitieruimte voor het koor Mastreechter Staar.

Locatie: Kesselskade 43

 

 

 


In c. 1700 the Tweede Minderbroederskerk (second Franciscan friars church), was built, after the Franciscans had returned to Maastricht. The church was completed in 1708. In 1825-1829 the church became a courthouse, and in 1995-1998 it was once again converted, this time to serve as part of the university.

Location: Minderbroedersberg 4-6

Rond  1700 werd de Tweede Minderbroederskerk gebouwd, nadat de franciscanen waren teruggekeerd naar Maastricht. De kerk werd voltooid in 1708. In 1825-1829 werd de kerk een gerechtsgebouw, en in 1995-1998 was het opnieuw verbouwd, dit keer om te dienen als onderdeel van de universiteit.  

Locatie: Minderbroedersberg 4-6

 


 The Walloon church dates from 1732-1733. It consists of a centralized space of twelve sides and a simple tower of about the same height as the church itself. It was designed by Thomas Comhaire, an architect from Luik/LiŔge, and replaced a medieval chapel which had stood on this location and had been used as a Walloon church previously. .

Location: Sint Pieterstraat 6

De Waalse kerk dateert 1732 tot 1733.  Het bestaat uit een centrale ruimte van twaalf zijden en een eenvoudige toren van ongeveer dezelfde hoogte als de kerk zelf.  Het werd ontworpen door Thomas Comhaire, een architect uit Luik / LiŔge, en vervangen door een middeleeuwse kapel had gestaan, die op deze locatie en werd gebruikt als een Waalse kerk eerder.  .

Locatie: Sint Pieterstraat 6

 

 


 

The St. Martinus in the Wyck neighbourhood is one of architect P.J.H. Cuypers' earlier works and dates from 1857-1858 and replaced an older church. The church is similar to many of Cuypers' earliest churches, being a cruciform basilica with a tower, all in a neo-Gothic style inspired by early French Gothicism.

Location: Rechtstraat 2

De St. Martinus in de buurt Wyck is een vroeg werk van architect P.J.H. Cuypers, dateert uit 1857-1858 en verving een oudere kerk. De kerk is, net als  veel van de vroegste kerken van Cuypers, een kruisbasiliek met een toren, in een neogotische stijl ge´nspireerd door de vroege Franse gotiek.

Locatie: Rechtstraat 2

 


 

The St. Johannes de Doper is the church of the former village of Limmel. This neo-Gothic church was designed by C. Weber and built in 1863-1864. At that an older tower was incorporated. The current tower dates from 1867, the choir was replaced in 1913.

Location: Dolmanstraat 2, Limmel

De St. Johannes de Doper is de kerk van het voormalige dorp Limmel.  Deze neogotische kerk werd ontworpen door C. Weber en is gebouwd in 1863-1864 bij de een oudere toren. De huidige toren dateert uit 1867, het koor werd vervangen in 1913.  

Locatie: Dolmanstraat 2, Limmel

 

 


C. Weber also designed the St. Walburga in Amby, which was built in 1865-1866. The church has lost much of its original look. In 1927 a transept and a new choir were added, while in 1956-1957 the nave was extended with side-aisles.

Location: Ambyerstraat-Noord 1, Amby

C. Weber ontwierp ook de St. Walburga in Amby, die werd gebouwd in 1865-1866. De kerk heeft veel van zijn originele staat verloren.  In 1927 werdeneen transept en een nieuw koor toegevoegd, terwijl het schip in 1956-1957 werd uitgebreid met zijbeuken.  

 Locatie: Ambyerstraat-Noord 1, Amby


 

 

The neo-Gothic St. Pieter op de Berg, since 1954 officially named Allerheiligste verlosser en St. Petrus, in the former village of St. Pieter, is the first church by architect Johannes Kayser and was built in 1874-1875.

Location: Ursulinenweg 2, St. Pieter

De neogotische St. Pieter op de Berg, sinds 1954 officieel Allerheiligste Verlosser en St. Petrus genaamd, in het voormalige dorp St. Pieter, is de eerste kerk van architect Johannes Kayser en werd gebouwd in 1874-1875.

Locatie: Ursulinenweg 2, St. Pieter

 


In 1876-1877 the H. Hart van Jezus was built in Oud-Caberg.The small one-aisled, neo-Gothic church had been designed by J. Kayser. Only the nave remains of Kayser's church; in ca. 1900 W. Sprenger added a tower to replace the steeple on the roof, while in 1936-1937 the choir was replaced by a big eastern part designed by A.J.N. Boosten.

Location: Van Akenweg 63, Oud-Caberg

In 1876-1877 werd de H. Hart van Jezus gebouwd in Oud-Caberg, een eenbeukige neogotische kerk naar ontwerp van J. Kayser. Van Kayser's kerk resteert alleen nog het schip. Rond 1900 werd door architect W. Sprenger een toren toegevoegd, ter vervanging van een dakruiter, terwijl in 1936-1937 het koor werd vervangen door een grote oostpartij naar ontwerp van door A.J.N. Boosten.

Locatie: Van Akenweg 63, Oud-Caberg

 
Also designed by J. Kayser is this cemetery chapel. The octagonal chapel was built in 1885-1890 and is in neo-Gothic style.


Location: Tongerseweg, 292

Ook ontworpen door J. Kayser is deze begraafplaatskapel. De achthoekige kapel werd gebouwd in 1885-1890 en is in neogotische stijl. Locatie: Tongerseweg, 292
 

 

 
Another J. Kayser-made design is the church of Borgharen, the St. Cornelius, although the church was called St. Martinus until 1979. It was built in 1887-1888.

Location: Kerkstraat 10, Borgharen

Een andere J. Kayser ontwerp is de kerk van Borgharen, de St. Cornelius, hoewel de kerk tot 1979 St. Martinus heette. Zij werd gebouwd in 1887-1888. 

Locatie: Kerkstraat 10, Borgharen


The chapel of the Ursuline convent was also designed by J. Kayser and is in the same neo-Gothic style that is typical for much of his work, being influenced by Gothic brick architecture of Northern Germany. The chapel was built in 1890.

Location: Capucijnenstraat 122

De kapel van het Ursulinenklooster werd ook ontworpen door J. Kayser en is in dezelfde neogotische stijl die typisch is voor veel van zijn werk, en sterk werd be´nvloed door de gotische baksteenarchitectuur van Noord-Duitsland. De kapel werd gebouwd in 1890. 

Locatie: Capucijnenstraat 122
 

 

The H.H. Petrus en Paulus en San Salvator  in Wolder dates from 1896-1898 and is a three-aisled basilica in neo-Gothic style. It was designed by L. Keuller and is the only church by this architect.

Location: Mgr. Vrankenplein 2, Wolder

De H.H. Petrus en Paulus en San Salvator in Wolder dateert uit 1896-1898 en is een driebeukige basiliek in neogotische stijl. Zij werd ontworpen door L. Keuller en is de enige kerk van deze architect.

Locatie: Mgr. Vrankenplein 2, Wolder
 
The St. Petrus' Banden in the former village of Heer is a cruciform basilica in neo-Romanesque style, designed by C. Franssen and built in 1903-1905.

Location: Dorpstraat, Heer

De St. Petrus' Banden in het voormalige dorp Heer is een kruisbasiliek in neoromaanse stijl, ontworpen door C. Franssen en gebouwd in 1903-1905.

Locatie: Dorpstraat, Heer


 

The St. Lambertuskerk was the first church that was built outside the 14th-century city-walls. This impressive church in neo-Romanesque style was designed by architect J.H.H. van Groenendael and built during the First World War.

Location: Koningin Emmaplein 7

De St. Lambertus was de eerste kerk die werd gebouwd buiten de 14e-eeuwse stadsmuren. Deze indrukwekkende kerk in neoromaanse stijl werd ontworpen door architect J.H.H. van Groenendael en gebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Locatie: Koningin Emmaplein 7

 


The Heilig-Hartkerk was designed by A.J.N. Boosten and J. Ritzen. Construction started in 1920. Unusual for that time, it's mostly built out of concrete, and was the subject of much criticism. Two towers that were in the original plan were never built.

Location: Heerderweg 1

De Heilig-Hartkerk werd ontworpen door A.J.N. Boosten en J. Ritzen. De bouw startte in 1920. Ongebruikelijk voor die tijd is dat de kerk grotendeels werd gebouwd uit beton, iets wat veel kritiek uitlokte. Twee torens die in het oorspronkelijke ontwerp stonden werden nooit gebouwd.

Locatie: Heerderweg 1
 


 

 

The St. Hubertus is a remarkable building in Expressionist style, designed by Jules H.J. Kayser (son of Johannes Kayser) and built in 1924-1925.

Location: Bosscherweg 161, Boschpoort

De St. Hubertus is een opmerkelijk gebouw in expressionistische stijl, ontworpen door Jules H.J. Kayser (zoon van Johannes Kayser) en gebouwd in 1924-1925. 

Locatie: Bosscherweg 161, Boschpoort

 

 

The Sterrekerk or Sterrepleinkerk is former protestant church in Traditionalist style, built in 1926. Its architect was a J. Kortlang. The church was built for the Gereformeerden, but today is an artist's workshop.

Location: Sterreplein 2, Wyck

De Sterrekerk of Sterrepleinkerk is voormalige protestantse kerk in traditionalistische stijl, gebouwd in 1926. De architect was een zekere J. Kortlang. De kerk werd gebouwd voor de Gereformeerden, maar  is tegenwoordig het atelier van een kunstenaar. 

Locatie: Sterreplein 2, Wyck

 

 

The St. Theresia dates from 1933-1934 and is one of J.H.H. van Groenendael's last churches. He designed it together with his son H.F.M. van Groenendael. It's a big church in a combination of neo-Gothic and neo-Romanesque styles and is built of natural stone.

Location: Sint Theresiaplein 8

De St. Theresia dateert uit 1933-1934 en is een van de laatste kerken van J.H.H. van Groenendael. Hij ontwierp het samen met zijn zoon H.F.M. van Groenendael. Het is een grote kerk in een combinatie van neogotische en neoromaanse stijl en is gebouwd van natuursteen. 

Locatie: Sint Theresiaplein 8

 

  

The St. Antonius van Padua in Scharn was designed by A. Swinkels and built in 1936-1938. It's a three-aisled cruciform pseudo-basilica in Traditionalist style, built of  marl.

Location: Weth. van Caldenborghlaan, Scharn

De St. Antonius van Padua in Scharn werd ontworpen door A. Swinkels en gebouwd in 1936-1938. Het is een driebeukige kruisvormige pseudo-basiliek in traditionalistische stijl, gebouwd van mergel.

Locatie: Weth. Van Caldenborghlaan, Scharn


 

The O.L. Vrouw van Lourdes was built in 1936-1938 and was designed by F.P.J. Peutz,  who used the early christian basilicas as an example. The church is built of natural stone found in the region; marl on a bottom layer of kunrader stone. The narthex and tower were added in 1941.

Location: Pres. Rooseveltlaan 215

De O.L. Vrouw van Lourdes werd gebouwd in 1936-1938 en is ontworpen door F.P.J. Peutz , die de vroeg-christelijke basilieken als voorbeeld gebruikte. De kerk is gebouwd van natuursteen uit de regio; mergel op een plint van kunradersteen. De narthex en de toren werden toegevoegd in 1941. 

Locatie: Pres. Rooseveltlaan 215

 


Peutz als designed the St. Pieter beneden de Berg, although this time in conjunction with W. Sprenger. The church was built in 1938-1939, also using marl and kunrader stone.

Location: Sint Willibrordusstraat 12, St. Pieter

Peutz ontwierp tevens de St.  Pieter Beneden de Berg, maar dit keer in samenwerking met W. Sprenger.  De kerk werd gebouwd in 1938-1939 wederom met gebruik van mergel en kunrader steen.  

Locatie: Sint Willibrordusstraat 12, St. Pieter


The church Onbevlekt Hart van Maria dates from 1951-1952 and is one of several churches designed by architect A.J.N. Boosten that were built after his death. Unusual is the tower-shaped choir, which was never completed.

Location: Fatimaplein

De kerk Onbevlekt Hart van Maria dateert uit 1951-1952 en is een van de vele kerken ontworpen door architect A.J.N. Boosten die gebouwd werden na diens dood.  Bijzonder is het torenvormige koor, dat nooit werd voltooid.

Locatie: Fatimaplein

 

 
The church of the former village of Heugem is the St.MichaŰl. It has a tower from the second half 18th century and a neo-Romanesque choir from 1905. The wide nave in Traditionalist style was designed by F.P.J. Peutz and built in 1960-1961.

Location: Heugemer Pastoorstraat 15, Heugem

De kerk van het voormalige dorp Heugem is de St. MichaŰl. De kerk heeft een toren uit de tweede helft 18e eeuw en een neoromaans koor uit 1905.  Het brede schip in traditionalistische stijl werd ontworpen door F.P.J. Peutz en gebouwd in 1960-1961.  

Locatie: Heugemer Pastoorstraat 15, Heugem


Back to the Province of Limburg